Gia Lâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ tài chính ngân sách và Kế hoạch đầu tư công những tháng cuối năm 2019 (14:38 08/11/2019)


HNP - Ngày 4-11, UBND huyện Gia Lâm ban hành Công văn số 2861/UBND-TCKH về đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách và Kế hoạch đầu tư công những tháng cuối năm 2019.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vi thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN theo Nghị quyết của HĐND Huyện. Triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nợ đọng thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất để giảm dần nợ cũ, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào NSNN; Đẩy mạnh việc công khai trên các phương tiện thông tin danh sách những đơn vị nợ thuế theo quy định. Tích cực tham mưu tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và nợ tiền sử dụng đất theo chỉ đạo của UBND Huyện; thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước để kip thời tham mưu UBND huyện giải pháp chỉ đạo, điều hành thu kịp thời.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm phát triển quỹ đất Huyện: Tập trung đẩy nhanh tiến độ công tác đấu giá quyền sử dụng đất; tập trung đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân Kế hoạch đầu tư năm 2019 theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố và của UBND Huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ động tham mưu UBND huyện điều hành đảm bảo cân đối ngân sách; quản lý, sử dụng dự phòng ngân sách địa phương theo Luật ngân sách nhà nước; tập trung xử lý phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh. Chủ động rà soát để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn cho các dự án, báo cáo UBND Huyện điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Đôn đốc các đơn vị triển khai công tác đấu giá quyền sử dụng đất theo Kế hoạch. Kiểm tra, kiểm soát các khoản chi từ NSNN đảm bảo đúng dự toán giao, đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.

Kho bạc nhà nước Gia Lâm: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các khoản chi từ NSNN đảm bảo đúng dự toán giao, đúng quy định. Hướng dẫn các thủ tục giải ngân thuận lợi, đảm bảo số giải ngân phù hợp với khối lượng hoàn thành. Kiểm soát các hồ sơ, chứng từ chi, thực hiện thanh toán kịp thời các khoản chi ngân sách đủ điều kiện thanh toán theo quy định.

Thủ trưởng các đơn vị sử dụng ngân sách thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện dự toán ngân sách và các chế độ, chính sách ở đơn vị; quản lý chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, theo đúng dự toán được giao; cắt giảm chi hội nghị, hội thảo, giảm các khoản chi không cần thiết; chủ động sắp xếp chi thường xuyên, ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng, đảm bảo chế độ tiền lương cho CB, CC, VC và các khoản chi cho con người và các chính sách an sinh xã hội.

UBND các xã, thị trấn: Tổ chức điều hành ngân sách chủ động, tích cực; đảm bảo các nguyên tắc và giữ vững cân đối ngân sách; thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện thu NSNN, trường hợp trong năm dự kiến thu không đạt dự toán, có các giải pháp sử dụng các nguồn của xã, thị trấn để đảm bảo cân đối ngân sách; kết hợp với rà soát, sắp xếp lại các nhiệm vụ chi theo thứ tự ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t