Phú Xuyên tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới (09:08 11/11/2019)


HNP - Ngày 4-11, UBND huyện Phú Xuyên có Văn bản số 1863/UBND-TNMT tăng cường các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, huyện yêu cầu các xã phấn đấu về chuẩn NTM năm 2019, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp vệ sinh môi trường khu vực chuồng trại, đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom, xử lý rác thải, nước thải. Tổ chức phát động phòng trào tổng vệ sinh môi trường và duy trì thường xuyên vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần; Phối hợp với Công ty CPMT và CTĐT Nam Thăng Long thu gom, vận chuyển rác thải, xử lý các điểm tồn đọng rác thải trên địa bàn không để điểm đen gây ô nhiễm; Bố trí bãi rác thải dự phòng đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.
 
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ động hướng dẫn UBND các xã thực hiện các nội dung có liên quan đến lĩnh vực của từng ngành trong tiêu chí số 17 theo nội dung Thông báo số 42/TB-VP ngày 10-5-2019 của Văn phòng HĐND-UBND huyện về kết luận tại hội nghị bàn giải pháp tăng cường việc thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường, an toàn thực phẩm đối với các xã đăng ký xây dựng NTMi năm 2019. Giao Ban Quản lý Đầu tư xây dựng huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Công ty CPMT và CTĐT Nam Thăng Long thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường; phối hợp với UBND các xã Đại Xuyên, Phượng Dực bố trí tăng lịch thu gom vận chuyển rác thải thêm 01 ngày/tuần để thu gom, vận chuyển toàn bộ rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường đi xử lý theo quy định.
 
Tăng cường công tác duy trì vệ sinh môi trường tại các xã đăng ký về đích NTM và NTM nâng cao trên đia bàn huyện trọng năm 2019; phối hợp với UBND các xã rà soát, xử lý các điểm đen về ô nhiễm môi trường các điểm còn tồn đọng rác thải trên địa bàn để đảm bảo vệ sinh môi trường. Phối hợp với UBND các xã rà soát, sắp xết, bố trí các điểm thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, và tổ chức thu gom hết lượng rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem




Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t