Thị xã Sơn Tây: Không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới (08:27 07/11/2019)


HNP - Ngày 4-11, thị xã Sơn Tây có Báo cáo số 560/BC-UBND, về rà soát tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trên địa bàn thị xã từ khi triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay.

Theo đó, thời gian qua, thị xã Sơn Tây đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND xã, phường và chủ đầu tư thực hiện nghiêm các chỉ thị trung ương, thành phố không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Đồng thời, thị xã ban hành nhiều văn bản về xử lý dứt điểm nợ xây dựng cơ bản; triển khai thi công và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo mức vốn kế hoạch đã giao, không yêu cầu nhà thầu ứng vốn thi công khi chưa được bố trí vốn hoặc ứng vốn thi công vượt kế hoạch vốn đã bố trí; không tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu chưa được bố trí vốn; lập và điều chỉnh kế hoạch đấu thầu theo đúng tiến độ và kế hoạch vốn được phân bổ cho từng dự án. Tổ chức giao ban định kỳ hàng quý đối với phòng, ban, ngành và UBND các xã, phường, các đơn vị được giao chủ đầu tư để đánh giá tình hình thực hiện, từ đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải pháp để tổ chức hạn chế nợ đọng xây dựng cơ bản.

Về nguyên tắc bố trí kế hoạch vốn, thị xã Sơn Tây bố trí kế hoạch vốn cho các dự án trong khả năng cân đối ngân sách của địa phương và phù hợp với phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của thị xã. Tập trung bố trí vốn ngay từ đầu năm đối với các dự án đã hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng, đảm bảo thanh toán đủ vốn cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán. Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp có khả năng hoàn thành trong năm không thuộc đối tượng đình, giãn, hoãn tiến độ. Đảm bảo vốn để hoàn thành các dự án nhóm C không quá 3 năm, nhóm B không quá 5 năm.

Đối với các dự án hoàn thành, UBND thị xã chỉ đạo yêu cầu các chủ đầu tư phải tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán theo đúng hợp đồng đã ký, rà soát các dự án đầu tư hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng để lập hồ sơ báo cáo quyết dự án hoàn thành đảm bảo đúng thời gian quy định làm cơ sở thanh, tất toán không để nợ xây dựng cơ bản. Còn đối với dự án mới đã được quyết định đầu tư phải thực hiện theo mức vốn kế hoạch được giao. Không yêu cầu các doanh nghiệp ứng vốn đầu tư khi chưa được bố trí kế hoạch vốn hoặc ứng vốn đầu tư cao hơn mức vốn kế hoạch được giao, dẫn đến hậu quả phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Cùng với đó, thị xã Sơn Tây tập trung đẩy mạnh công tác thu tiền sử dụng đất trên địa bàn, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, lập kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tạo nguồn để ưu tiên bố trí cho các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng, các dự án chuyển tiếp đang thi công dở dang, các dự án mới cấp bách và công trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội quan trọng của thị xã.

Trên địa bàn thị xã có 6 xã thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tất cả đều đã có văn bản báo cáo không nợ xây dựng cơ bản, phần kinh phí chưa thanh toán được xác định là kinh phí chờ hoàn thiện hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành. Sau khi các dự án có quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sẽ thực hiện cân đối bố trí, thanh toán đủ, đảm bảo không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t