Quận Nam Từ Liêm tổng kết 15 năm thực Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư (21:44 05/11/2019)


HNP -  Ngày 5-11, Quận ủy - UBND Nam Từ Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân”; Tổng kết 5 năm công tác thi hành Hiến pháp, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở và 03 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và phát động hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2019”.

Các cá nhân được khen thưởng tại hội nghị


Sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư; 05 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Hòa giải ở cơ sở và 03 năm thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08-5-2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đã được CB, CC, VC và Nhân dân trên địa bàn quận tuân thủ, trong đó, đặc biệt quan tâm đến những điểm mới như: Các quyền, nghĩa vụ cơ bản của Nhân dân và trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền nhân thân và tài sản thể hiện rõ bản chất dân chủ của Nhà nước ta; vai trò Nhà nước và kinh tế nhà nước trong việc điều tiết sự phát triển của nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Công tác triển khai thi hành Hiến pháp và các quy định pháp luật về hôn nhân, hòa giải và xây dựng phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn quận đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương từ quận đến phường xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thể hiện nhận thức cao, có sự quan tâm đúng mức, tổ chức kịp thời, đồng bộ trong công tác phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp và pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức cho CB, CC, VC và Nhân dân về ý thức chấp hành Hiến pháp, các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Để Ngày Pháp luật tiếp tục từng bước đi vào cuộc sống, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của quận, lãnh đạo UBND quận đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, cấp ủy, chính quyền phường tổ chức tốt Ngày Pháp luật năm 2019 theo kế hoạch của UBND quận; Tập trung quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới. Phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiêp; xây dựng chính quyền điện tử của quận… Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật. Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
Nhân dịp này, Quận ủy, UBND quận đã khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư; triển khai Hiến pháp và một số luật.

Huy Kiên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t