Đống Đa chú trọng phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020 định hướng 2025 (13:59 04/11/2019)


HNP - Triển khai “Nghị quyết số 17/NQ-CP, ngày 07-3-2019, của Chính phủ và Kế hoạch số 190/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025”, ngày 20-10, UBND quận Đống Đa có Kế hoạch số 220/KH-UBND để tổ chức triển khai, thực hiện.

Theo đó, giai đoạn 2019-2020, quận đặt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết TTHC của quận đạt từ 20% trở lên; tích hợp 30% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 với Cổng dịch vụ công Thành phố theo chỉ đạo của UBND Thành phố; 100% hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố. Phấn đấu hoàn thiện và duy trì 100% dịch vụ công trực tuyến thực hiện mức 3,4, trong đó tối thiểu 35% dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4 theo chỉ đạo của Thành phố; 100% dịch vụ công được hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho người dân, doanh nghiệp; 100% cổng thông tin điện tử quận, phường công khai đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP, ngày 13-6-2011, của Chính phủ; 50% dịch vụ công trực tuyến xử lý bằng hồ sơ điện tử.
 
Bên cạnh đó, 100% văn bản của quận được gửi, nhận với Thành phố qua Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp (nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của Thành phố); tối thiểu 90% văn bản (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật) trao đổi giữa các phòng, ban, đơn vị dưới dạng điện tử; tối thiểu 80% hồ sơ công việc của các phòng, ban, đơn vị thuộc quận và 30% hồ sơ công việc tại cấp phường được xử lý trên môi trường mạng. Tối thiểu 30% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo Thành phố. Rút ngắn từ 30% - 50% thời gian họp, giảm tối đa việc sử dụng tài liệu giấy qua hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc, ứng dụng họp trực tuyến từng bước thay thế họp truyền thống tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các phường.
 
Giai đoạn 2021-2025 tiếp tục phát triển các hệ thống nền tảng, CSDL cốt lõi phát triển Chính quyền điện tử trên cơ sở hướng dẫn của Thành phố và các Sở, ngành. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; Tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính. 90% hồ sơ công việc tại các phòng, ban, đơn vị, UBND quận; 60% hồ sơ công việc tại các phường được xử lý trên môi trường mạng (không bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật). Tối thiểu 80% báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo của Thành phố. Phấn đấu 80% các cuộc họp sử dụng ứng dụng họp trực tuyến thay thế họp truyền thống của cấp quận với UBND các phường.
 
Đảm bảo 100% hạ tầng trang thiết bị CNTT, hạ tầng thông tin của quận, phường đáp ứng yêu cầu của thành phố về triển khai ứng dụng CNTT trong cơ quan hành chính nhà nước; 100% các quy trình nghiệp vụ tại các phòng, ban, đơn vị được tin học hóa. Tiếp tục duy trì đội ngũ chuyên trách CNTT cấp phường phục vụ các yêu cầu về mở rộng các ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t