Thanh Oai triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) (16:23 04/11/2019)


HNP - Ngày 01-11, UBND huyện Thanh Oai có Văn bản số 1682/UBND-KT về việc triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Theo đó, chương trình nhằm thực hiện Quyết định số 3629/QĐ-UBND, ngày 08-7-2019, của UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, với mục tiêu phát triển sản phẩm nông nghiệp, đẩy mạnh dịch vụ có lợi thế của địa phương theo chuỗi giá trị, do thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể (Hợp tác xã) thực hiện, quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP một cách thống nhất, đồng bộ. Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ) nhằm sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh trạnh trên thị trường trong nước và quốc tế; góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Hà Nội.
 
Để đảm bảo mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch của Thành phố giao, UBND huyện đề nghị Đảng ủy yêu cầu UBND các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) huyện Thanh Oai đề nghị các xã, thị trấn tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống nhân dân gắn với chương trình OCOP. Phân công rõ trách nhiệm của các thành viên. Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về nội dung Chương trình OCOP để các doanh nghiệp, cơ sở, Hợp tác xã, hộ sản xuất nắm bắt được và tham gia thực hiện. Phân công cán bộ phụ trách tham mưu thực hiện Chương trình OCOP của xã, thị trấn.
 
Rà soát tổng hợp các sản phẩm đặc trưng của địa phương mà doanh nghiệp, HTX, hộ sản xuất đang sản xuất và có khả năng nâng cao chất lượng phát triển sản phẩm để xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm OCOP tại địa phương báo cáo UBND huyện và triển khai tổ chức thực hiện. Giao Phòng Kinh tế, Phòng Tài chính Kế hoạch cùng các ngành chuyên môn của huyện căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại các xã, thị trấn và tổng hợp kết quả báo cáo Sở NNPTNT Thành phố, UBND huyện.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t