Hai Bà Trưng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư (13:02 05/11/2019)


HNP - Ngày 30-10, Quận ủy Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 161-KH/QU về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 28-6-2019, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nưóc đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo đó, quận sẽ tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến đẩy đủ, kip thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư quản lý, vận hành, sử dụng chung cư vào để triển khai đồng bộ, thường xuyên. Các cấp ủy đảng, nhất là cấp phường và tổ dân phố nơi có nhà chung cư đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện từ khâu phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn tổ chức, bộ máy và bố trí cán bộ, đảng viên liên quan, đến công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn phường.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của chính quyền và cơ quan chuyên môn các cấp cũng như nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và người mua nhà. Bên cạnh đó, tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp của các cấp chính quyền và các ngành trong công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

UBND quận thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các phòng, ban và UBND phường, chủ động giải quyết tốt những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về trật tự an toàn xã hội liên quan đến quản lý chung cư; đề cao thẩm quyền và trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cấp phường trong công tác quản lý nhà nước về dân cư gắn với quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Hàng năm, UBND quận thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, rà soát tình hình quản lý, sử dụng, vận hành của tất cả các dự án nhà chung cư trên địa bàn quận để chỉ đạo triển khai các quy định của pháp luật; tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân chấp hành quy định của pháp luật liên quan về quản lý, sử dụng nhà chung cư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư theo thẩm quyền kịp thời phát hiện; xử lý hoặc báo cáo đề xuất Thành phố xử lý nghiêm các vi phạm của chủ đầu tư, của Ban quản trị, đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, quyền và lợi ích hợp pháp của cư dân.

Phát huy và nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của quận trong việc tuyên truyền, vận động và giám sát thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư. Đa dạng hóa các hình thức, công cụ, nội dung tuyên truyền phù hợp vói từng đối tượng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức; phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về quản lý, sử dụng, vận hành an toàn, ổn định và văn minh hiện đại của các dự án nhà chung cư trên địa bàn quận.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t