Phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công quận Hoàn Kiếm năm 2020 (21:47 05/11/2019)


HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 199/KH-UBND về Phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư công quận Hoàn Kiếm năm 2020 (vòng 2).

Theo đó, năm 2020, quận đặt mục tiêu tổng quát: Phát huy mọi nguồn lực tiếp tục phát triển kinh tế nhanh, hiệu quả, bền vững. Phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch theo hướng văn minh, hiệu quả. Nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng đô thị, môi trường tự nhiên và môi trường xã hội phù hợp với quy hoạch. Tiếp tục bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa, giá trị lịch sử khu phố cổ, khu phố cũ, khu vực hồ Hoàn Kiếm. Phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tăng cường quốc phòng, an ninh và giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020, bên cạnh các giải pháp mang tính chủ quan như: Đổi mới công tác chỉ đạo điều hành của cấp ủy - Chính quyền quận, phường theo phương châm "trọng tâm - trọng điểm - sâu sát - quyết liệt - hiệu quả - hướng mạnh về cơ sở"; sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị cùng với việc thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trong đó, cải cách TTHC là khâu đột phá; tăng cường ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử... cần có các giải pháp hiệu quả thuộc yếu tố khách quan, cụ thể:

Tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành phố; sự phối hợp, giúp đỡ của các Sở, ngành Thành phố; sự lãnh đạo của Thường trực Quận ủy; đồng thời chủ động đề xuất, kiến nghị nhằm kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, góp phần thúc đấy việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội năm 2020.

Tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND quận; nâng cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND quận, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch UBND các phường trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính của CB, CC, VC tại các phòng, ban, đơn vị và UBND các phường.

Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Tiếp công dân, nhất là việc tiếp dân thường xuyên của Chủ tịch UBND quận, phường. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, chế độ hội họp; tăng cường công tác phối hợp trong thực thi công vụ; thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin với các Sở, ban, ngành Thành phố, các quận, huyện và các cơ quan thông tấn báo chí, bảo đảm thông tin kịp thời, phục vụ tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của UBND quận.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ quận. Chú trọng công tác thi đua khen thưởng, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; phê bình, nhắc nhở các đơn vị chưa thực hiện tốt nhiệm vụ.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t