Gia Lâm triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp (21:39 05/11/2019)


HNP - UBND huyện Gia Lâm vừa ban hành Kế hoạch số 245-KH/UBND về tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025.

Để chuẩn bị cho đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2020, huyện Gia Lâm sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; trong đó tập trung tuyên truyền về Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội thi đua yêu nước Thành phố; những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả những lĩnh vực của đời sống xã hội, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí sôi nổi, chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong năm 2019 và 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020-2025 và Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Trung ương và Thành phố phát động: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào “An toàn thực phíẩm”, “Văn minh đô thị”, “Cải cách hành chính”, “Cán bô, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”...; Chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, được quần chúng, tập thể suy tôn để biểu dương, tôn vinh và kịp thời tuyên truyền, nhân rộng.

Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt Luật thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Tiến hành sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Kế hoạch 124-KH/TU, ngày 26-6-2014, của Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI và Chương trình hành động số 228/CTr-UBND, ngày 31-12-2014 của UBND Thành phố về “Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020”.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t