Huyện ủy Thanh Oai quán triệt, triển khai các nội dung Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy (15:17 18/10/2019)


HNP - Sáng 18/10, Huyện ủy Thanh Oai tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các nội dung của Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Đề án số 23-ĐA/HU, ngày 10/10/2019, của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện Thanh Oai; triển khai Kế hoạch số 341/KH-UBND, ngày 17/10/2019, của UBND huyện về việc thực hiện Đề án số 23 của Huyện ủy. 

Toàn cảnh hội nghị


Theo thống kê, huyện Thanh Oai hiện có 21 xã, thị trấn, trong đó, có 7 xã loại I, 12 xã loại II, 2 xã loại III; 118 thôn, tổ dân phố. Tổng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố hiện có 1.307 người. Sau khi thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND và đề án, số người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn huyện dự kiến sẽ giảm 850 người.
 
Để thực hiện tốt Đề án số 21-ĐA/TU, ngày 16/9/2019, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Đinh Trường Thọ đề nghị BTV Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội huyện tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện Đề án đến cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố. HĐND huyện tăng cường giám sát thực hiện Đề án của BTV Huyện ủy và Nghị quyết của HĐND về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. UBND huyện chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy và Nghị quyết của HĐND.
 
Mặt trận Tổ quốc chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội huyện, các xã, thị trấn đánh giá tác động khi triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND huyện; đề xuất điều chỉnh, bổ sung chế độ, chính sách nhằm tăng cường đồng thuận xã hội; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân. Hướng dẫn Ủy ban MTTQ, các thể chính trị - xã hội các xã, thị trấn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện Đề án đảm bảo tiến độ, chất lượng. Lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội các xã, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy trình sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố đảm bảo theo đúng Điều lệ của mỗi tổ chức; chỉ đạo, hướng dẫn rà soát, bổ sung hoàn thiện Quy chế hoạt động, Quy chế phối hợp công tác phù hợp với tình hình mới.
 
Các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND, các quyết định có liên quan của UBND huyện; xây dụng Đề án và triển khai thực hiện Đề án của các xã, thị trấn để các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng người hoạt động không chuyên trách hiểu rõ sự cần thiết và đồng thuận cao trong việc thực hiện Đề án. Căn cứ Đề án của Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, thống kê, điều tra, khảo sát, lấy ý kiến, đánh giá năng lực; xây dựng, phê duyệt Đề án cụ thể về sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn phù hợp với tình hình, đặc điểm của địa phương và lãnh đạo triển khai tổ chức thực hiện đề án, thực hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tiếp tục công tác theo quy định.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t