Hai Bà Trưng nâng cao chất lượng xây dựng mô hình “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” (08:53 21/10/2019)


HNP - Ngày 15/10, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 208/KH-UBND về nâng cao chất lượng xây dựng mô hình “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn quận đến năm 2020.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, quận phấn đấu 88% số hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 72% số Tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”; Trên 70% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được công nhận và giữ vững danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”; “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”; “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Để đạt chỉ tiêu trên, quận sẽ duy trì và đổi mới các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tính cần thiết cũng như lợi ích thiết thực, những tác động lớn lao, lâu dài của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đối với sự phát triển của Thành phố và Quận.

Tuyên truyền, giáo dục cho mỗi công dân trên địa bàn các phường nhận thức và hành động theo các tiêu chí người Hà Nội thanh lịch, văn minh, có ý thức tôn trọng kỷ cương, pháp luật, xây dựng các quan hệ xã hội giàu tính nhân văn trên cơ sở phát huy những nét đẹp truyền thống, khẳng định những giá trị mới, có nếp sống, hành vi ứng xử văn hóa, thể hiện ở mọi nơi, mọi lúc, trong mọi lĩnh vực đời sống hàng ngày. Chống lại các hành vi nói tục, chửi bậy, lối sống thực dụng, cá nhân vị kỷ.

Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, thường xuyên, liên tục Quy tắc ứng xử nơi công cộng do UBND thành phố ban hành, động viên khen thưởng những cá nhân, tổ chức thực hiện tốt, đồng thời, có biện pháp phê bình, xử lý phù hợp với những cá nhân, tổ chức vi phạm.

Quận cũng sẽ tăng cường đầu tư, thực hiện xã hội hóa các hoạt động văn hóa, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, trong đó, ngoài các chính sách đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, các cấp, ngành phải huy động được mọi tiềm năng của các tầng lớp nhân dân vào việc xây dựng các thiết chế văn hóa (Nhà Văn hóa, nhà hội họp, sân thể thao, Thư viện, tủ sách các thiết bị văn hóa...) và tổ chức các hoạt động văn hóa quần chúng ở cơ sở. Đồng thời, chính quyền chăm lo trợ giúp cho nhu cầu sinh hoạt và hưởng thụ văn hóa của mọi tầng lớp nhân dân, thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Song song với đó, biểu dương khen thưởng các gương điển hình xuất hiện trong quá trình thực hiện, đồng thời, phê phán đúng mực các biểu hiện gây tác động tiêu cực, xây dựng các chế tài xử lý những cá nhân, tập thể không thực hiện những nội dung phong trào.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t