Lập kế hoạch đầu tư công trung hạn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2021-2025 (08:57 21/10/2019)


HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn quận Hoàn Kiếm giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mục tiêu đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nhằm thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển nền kinh tế, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu, phục vụ cho việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu dự kiến trình Đại hội Đảng bộ quận. Trong đó, vốn đầu tư công tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Về nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư công trung hạn nhằm thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển tại Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của quận, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công; Việc phân bố vốn đầu tư công phải tuân thủ nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 do cấp có thẩm quyền quyết định.

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 để xác định nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 phù hợp với các mục tiêu phân bổ nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025; chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên, các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-2025; tập trung bố trí vốn đầu tư công để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Không bố trí vốn cho các dự án không thuộc lĩnh vực đầu tư công, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản; Bố trí đủ vốn chuẩn bị đầu tư từ kế hoạch năm 2020 và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để tổ chức lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án đàu tư khởi công mới giai đoạn 2021-2025; Bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng trong lập kế hoạch đầu tư công trung hạn.

 

Các Ban quản lý dự án rà soát các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, lập danh mục dự án đầu tư theo lĩnh vực, chia ra các nhóm dự án: Danh mục dự án hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn; Danh mục dự án chuyển tiếp, hoàn thành sau năm 2020; Danh mục dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nhưng chưa được giao kế hoạch vốn đầu tư công hằng năm.


Trên cơ sở các căn cứ pháp lý, mục tiêu và nguyên tắc lập Kế hoạch đầu tư công 2021-2025 nêu trên, quận Hoàn Kiếm lực chọn danh mục và bố trí vốn kế hoạch đâu tư công trung hạn của từng nguôn vốn trong từng ngành, lĩnh vực, theo thứ tự ưu tiên: Dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong giai đoạn 2016- 2020 nhưng chưa bố trí đủ vốn; Dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; Dự án dự kiến hoàn thành trong kỳ kế hoạch; Dự án khởi công mới phải đáp ứng các điều kiện sau: Dự án cần thiết, có đủ điều kiện được bố trí vốn kế hoạch theo quy định; Sau khi đã bố trí đủ vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản theo quy định (nếu có); Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành chương trình, dự án theo tiến độ đầu tư đã được duyệt.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật