Đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện Gia Lâm (08:35 21/10/2019)


HNP - Ngày 10/10, UBND huyện Gia Lâm ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND về triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện.

Theo đó, yêu cầu tổ chức tự đánh giá, chấm điểm đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo các tiêu chí được quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BTP. Cụ thể, hàng năm, UBND huyện tổ chức tự đánh quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tính từ ngày 31/12 của năm trước đến ngày 31/12 của năm thứ hai theo. Định kỳ 02 năm một lần, việc đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện theo quy định tại Thông tư 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp. Mốc thời gian để tính kỳ đầu đánh giá là ngày 31/12/2018. Thời điểm ấn định các thông tin, số liệu để đánh giá, chấm điểm xếp loại là ngày 31/12 của năm thứ hai tính từ thời điểm đánh giá kỳ trước. Thời điểm kết thúc kỳ đánh giá lần đầu là ngày 31/12/2020.

Về nguyên tắc đánh giá: Điểm tối đa được chấm đối với tiêu chí khi UBND huyện hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng theo tiêu chí đặt ra; Thang điểm được xác định tương ứng với từng mức độ hiệu quả thực hiện nhiệm vụ mà địa phương đạt được đối với từng tiêu chí. Đối với các tiêu chí tự chấm không đạt mức điểm tối đa, địa phương thực hiện trừ điểm, nêu rõ lý do và tài liệu kiểm chứng cụ thể (nếu có); Không chấm điểm đối với các tiêu chí chưa thực hiện được

Kết quả xếp loại được UBND Thành phố công bố bằng văn bản trước ngày 15/3 của năm liền kề sau năm cuối của kỳ đánh giá và thông tin đến UBND huyện. Kết quả xếp loại sẽ được đăng tải lên Cổng giao tiếp điện tử thành phố và Trang thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật (https://pbgdpl.hanoi.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử huyện Gia Lâm (https://gialam.hanoi.gov.vn/).


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t