Long Biên triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ (08:54 21/10/2019)


HNP - UBND quận Long Biên vừa ban hành Kế hoạch số 345/KH-UBND về Triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ.

Để triển khai kế hoạch, quận sẽ tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho CB,CC,VC và người lao động về văn hóa công vụ, tinh thần, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức triển khai thực hiện.

Tổ chức thực hiện đồng bộ các quy định về văn hóa công vụ đối với tất cả các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND quận góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ; Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm, chậm trễ, biểu hiện phiền nhiễu trong giải quyết công việc đối với người dân, doanh nghiệp.

CB,CC,VC và người lao động trong cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị, thực hiện văn hóa công vụ, coi đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hằng năm đối với CB,CC,VC và người lao động. Xử lý nghiêm túc những trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ.

Đồng thời, kiểm tra giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị trong tham mưu cho UBND quận thực hiện Đề án; Thực hiện chế độ báo cáo năm, sơ kết, tổng kết theo quy định.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t