“Quỹ Hỗ trợ Nông dân” huyện Gia Lâm trợ giúp tích cực trong phát triển kinh tế nông thôn (09:33 17/10/2019)


HNP - Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UBND, ngày 20/10/2009, của UBND TP Hà Nội về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác xây dựng “Quỹ Hỗ trợ Nông dân” thành phố Hà Nội, Hội Nông dân huyện Gia Lâm đã phát huy hiệu quả của nguồn quỹ này, trở thành ''bà đỡ" của nhiều mô hình kinh tế trên địa bàn.

Thực hiện Chỉ thị 27/CT-UBND, hàng năm, bên cạnh việc trích nguồn ngân sách, huyện bổ sung tăng trưởng Quỹ HTND, huyện Gia Lâm còn đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương tạo điều kiện đẩy mạnh xây dựng Quỹ HTND các xã, thị trấn. Đối với Hội Nông dân huyện, xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu thi đua phát triển Quỹ HTND tới 20 cơ sở Hội trong toàn huyện. Tổ chức 30 lớp tập huấn về nghiệp vụ Quỹ HTND, xây dựng 40 kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác sử dụng và quản lý Quỹ…

Căn cứ chương trình công tác Hội, ngay từ đầu năm, BCH Hội Nông dân huyện đã xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu vận động, xây dựng Quỹ HTND tới 20 cơ sở Hội trực thuộc từ 3-10 triệu đồng/năm. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở Hội tổ chức tuyên truyền vận động trong cán bộ, hội viên nông dân, các tổ chức xã hội, hộ sản xuất kinh doanh giỏi và nhân dân trong địa bàn tích cực ủng hộ xây dựng Quỹ theo chỉ tiêu được giao.

Hội Nông dân các xã, thị trấn đã tổ chức trên 300 buổi tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin ở địa phương, các hội nghị, sinh hoạt chi hội ở tại thôn xóm, cụm dân cư cho gần 70 nghìn lượt hội viên nông dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Quỹ hỗ trợ Nông dân…Thành lập các tổ, nhóm nòng cốt đi trực tiếp các hộ gia đình để tuyên truyền vận động ủng hộ.

Kết quả, qua 10 năm, Ngân sách huyện cấp bổ sung cho Quỹ HTND huyện 4,950 tỷ đồng, đến nay, Quỹ cấp Huyện đạt 6,990 tỷ đồng, trong đó, nguồn ngân sách cấp bổ sung Quỹ 6,750 tỷ đồng; hội viên nông dân ủng hộ 116,583 triệu đồng và 123,417 triệu đồng bổ sung từ phí chuyển sang. Tại cấp cơ sở, 100% cơ sở Hội đã tổ chức phát động, tuyên truyền vận động trong cán bộ, hội viên nông dân về công tác xây dựng và phát triển Quỹ HTND. Đặc biệt, Đảng ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo HND các xã, thị trấn trình HĐND phê chuẩn để UBND trích một phần ngân sách địa phương bổ sung tăng Quỹ HTND hàng năm. Kết quả, Quỹ HTND cơ sở đến nay đạt hơn 1,766 tỷ đồng.

Trong hỗ trợ vốn Quỹ HTND, căn cứ vào nguồn vốn và nhu cầu vay vốn của Hội viên nông dân trong huyện, Hội Nông dân huyện đã phân bổ cho từng đơn vị trong huyện vay thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh theo định hướng phát triển kinh tế của từng đơn vị. Những năm gần đây, nguồn vốn ưu tiên cho vay thực hiện mô hình kinh tế tập thể, tổ hội nghề nghiệp, các dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh. Kết quả, tổng nguồn vốn Quỹ HTND cho vay quay vòng trong 10 năm là 103,274 tỷ đồng cho 8.480 lượt hộ vay với 345 dự án. Trong đó, nguồn vốn Thành phố ủy thác 78,250 tỷ đồng với 6.405 lượt hộ vay; nguồn vốn của huyện 21,220 tỷ đồng với 1.612 lượt hộ vay