Hai Bà Trưng triển khai kế hoạch thực hiện “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng” (15:19 11/10/2019)


HNP - Ngày 3/10, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 198/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25/7/2018, của Bộ Chính trị “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”.

Theo đó, tổ chức tốt việc phổ biến, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết số 29 của Bộ Chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương, địa bàn dân cư nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, học sinh, sinh viên, nhất là cán bộ chủ chốt, lãnh đạo, chỉ huy, quản lý cơ quan, đơn vị về thời cơ, thách thức, âm mưu, phương thức, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị...

Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, theo đó, đề nghị Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Ban Tổ chức Quận ủy, các phòng, ban ngành, đơn vị cơ sở tăng cường hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy tổ chức đảng, quản lý của các cấp chính quyền về cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. Quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tổ chức triển khai và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng từ quận đến các cơ sở .

 Phòng VH&TT phối hợp với Công an quận, Ban CHQS quận hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Bộ Quy tắc ứng xử trên không gian mạng sau khi Chính phủ ban hành; hoàn thiện cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin và quy trình phối hợp xử lý giữa các phòng, ban, ngành, địa phương; giữa các cơ quan, tổ chức và người dân trong ứng phó, xử lý khắc phục sự cố, tình huống nguy hiểm trên không gian mạng.

Công an quận chủ trì, phối hợp với Phòng VH-TT quận, Ban CHQS quận và các phòng, ban, ngành tham mưu với Quận ủy, UBND quận các chủ trương, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác phối hợp giữa các lực lượng nòng cốt như: Tuyên giáo, Công an, Quân sự, Văn hóa & Thông tin... trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xấu trên Internet, mạng xã hội, an mạng; chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, làm rõ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hoạt động tấn công mạng, khủng bố mạng, tội phạm mạng xử lý các tình huống nguy hiểm về an ninh mạng; các vụ lộ, lọt bí mật nhà nước trên không gian mạng.

Các cơ quan, phòng, ban ngành và đơn vị cơ sở chủ động rà soát, phân loại các hệ thống mạng thông tin tại đơn vị mình; xác định cấp độ an toàn thông tin và lập hồ sơ đề xuất cấp có thẩm quyền phê duyệt đưa vào danh mục hệ thống thông tin quan trọng quốc gia, hệ thống mạng thông tin quan trọng về ANQG theo quy định. Đồng thời, xây dựng, phát triển và bảo vệ nền văn hóa Việt Nam trên không gian mạng.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật