Hai Bà Trưng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 (20:16 11/10/2019)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 197/KH-UBND về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn quận.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu: Hàng năm 100% CB, CC, VC của quận, UBND các phường trên địa bàn quận được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng với nhiều hình thức như tập huấn, tọa đàm...; Đảm bảo sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong quá trình tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng, hình thành trên phạm vi toàn quận văn hóa minh bạch, giải trình của CB, CC, VC, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật và trái đạo đức, lương tâm, trách nhiệm, cần lên án mạnh mẽ để xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa CB, CC, VC với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của CB, CC, VC với người dân, củng cố vững chắc đạo đức, hành vi chuẩn mực của CB, CC, VC theo quy tắc ứng xử của CB, CC, VC người lao động trong các cơ quan thuộc UBND quận Hai Bà Trưng.

Các đơn vị, ban ngành đoàn thể, doanh nghiệp của quận Hai Bà Trưng và UBND các phường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn các cấp để triển khai thực hiện thường xuyên liên tục, các nhiệm vụ sau từ năm 2019 -2021: Thứ nhất, tổ chức, kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật về phòng chống tham nhũng; đội ngũ giáo vỉên, giảng viên giảng dạy môn giáo dục công dân và môn pháp luật tại các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng của quận. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tuyên truyền viên là người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng chống, tham nhũng cho đội ngũ tuyên truyền nòng cốt này. Đồng thời, xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục; tin, bài tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên các loa phát thanh, trang thông tin điện tử tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của quận, cổng thông tin điện tử của quận.

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính thông qua các hoạt động văn hóa, nhất là văn hóa truyền thống; nghệ thuật chuyên nghiệp và quần chúng; tuyên truyền lưu động tổ chức xét xử lưu động các vụ án tham nhũng; Tổ chức các hoạt động tôn vinh, nhân rộng mô hình, gương tiêu biểu trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng đạo đức liêm chính.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm hành chính, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung cao điểm trong dịp hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) và kỷ niệm Ngày Quốc tế phòng chống tham nhũng - 09/12 hàng năm.
 


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật