Hai Bà Trưng triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp (10:27 20/09/2019)


HNP - Ngày 16/9, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND về tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025.

Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội Thi đua yêu nước thành phố và Hội nghị điển hình tiên tiến cấp quận giai đoạn 2015 - 2020; Khẳng định các bài học kinh nghiệm về tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng, về xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, đẩy mạnh phong trào thi đua, công tác khen thưởng trong giai đoạn tiếp theo.

Đồng thời, biểu dương thành tích và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, nhằm phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của từng cấp, từng ngành và địa phương. Rút ra những bài học kinh nghiệm đồng thời khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới.

Từ nay đến Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội năm 2020, quận xác định một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, thành phố; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; trong đó, tập trung tuyên truyền về Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025; những thành quả của phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, các nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt, tạo không khí sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm lớn trong năm 2019 và 2020, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Thi đua yêu nước Thành phố giai đoạn 2020 - 2025.

Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm do Trung ương và thành phố phát động: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và các phong trào “An toàn thực phẩm”, “Văn minh đô thị”, “Cải cách hành chính”, “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”...

Chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước được tập thể, cơ quan, đơn vị suy tôn để biểu dương, tôn vinh, tuyên truyền, nhân rộng.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật