Hoàn Kiếm cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp quận năm 2019 (11:23 18/09/2019)


HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về thực hiện kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 22/4/2019 của UBND Thành phố về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp quận (PAPI) của quận năm 2019.

Để triển khai, quận Hoàn Kiếm sẽ thực hiện một số giải pháp, trong đó, đối với nội dung “Tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động tại địa bàn dân cư”, sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trong đội ngũ CB, CC và nhân dân về Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, giúp mọi người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, đảm bảo các nội dung, vấn đề mà người dân có quyền được biêt, được bàn, được tham gia thực hiện, hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện; trách nhiệm của chính quyền, CB, CC phường, của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan và của nhân dân.

Đối với nội dung “Thực hiện tốt việc công khai, minh bạch đối với các nội dung quy định tại Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phtròng, thị trấn”, UBND phường xây dựng Kế hoạch công khai và chủ động tổ chức thực hiện công khai đối với người dân theo quy định, trọng tâm về: Công khai hộ nghèo và chính sách xã hội cho người nghèo; công khai ngân sách cấp xã và các khoản thu khác tại khu dân cư; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất; công khai kế hoạch đầu tư của các dự án trên địa bàn và kết quả xử lý các vụ việc qua giám sát ở khu dân cư.

Với nội dung “Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân”: Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, bố trí địa điểm tiếp công dân đảm bảo đúng quy định; phân công đầy đủ người đúng chức trách, đủ thẩm quyền tiếp công dân; tập trung giải quyết hiệu quả những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân; Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại các phường; chức năng giám sát và phản biện xã hội của MTTQ. 

Đối với nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”, thực hiện mở rộng nhiều hình thức tiếp công dân để kịp thời tiếp nhận thông tin, nắm bắt ý kiến phản ảnh, kiến nghị của người dân; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm tra công vụ, việc giải quyết TTHC để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách.

Đồng thời, nâng cao chất lượng giải quyết TTHC và cải thiện chất lượng các dịch vụ công ích thiết yếu cấp cơ sở; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong các cơ quan, đơn vị thuộc quận nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và cung cấp dịch vụ công cho cá nhân, tổ chức.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t