Thường Tín tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019) (16:45 18/09/2019)


HNP - Ngày 16/9, UBND huyện Thường Tín có Kế hoạch số 224/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2019).

Theo đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng của Đảng, của nhân dân ta, nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, xác định ý chí và quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", lòng tin vững vàng vào con đường của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn. Khẳng định những thành tựu to lớn, ý nghĩa dân tộc và thời đại của đất nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đường lối đổi mới đúng đắn, những thành tựu và kinh nghiệm của công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh, của sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế; giới thiệu về truyền thống văn hóa Hà Nội, về tiềm năng và thế mạnh của Hà Nội - Thủ đô văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố Vì hòa bình, vùng “Đất danh hương”, huyện Anh hùng.
 
Tuyên truyền các nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua làm kinh tế giỏi, nêu gương “Người tốt việc tốt”, các điển hình, nhân tố mới trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới", phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, thực hiện tốt 02 Bộ Quy tắc ứng xử, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Tuyên truyền, vận động nhân dân trên toàn huyện quyết tâm thi đua lao động sản xuất hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện trong những tháng cuối năm.
 
Bên cạnh đó, thông tin, tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, sinh động trong mọi tầng lớp nhân dân. Phối hợp với các cơ quan báo đài Trung ương và Hà Nội để đưa nhiều tin bài về các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019). Tổ chức các đội thông tin lưu động, các hoạt động giáo dục truyền thống, tuyên truyền trực quan tại huyện và cơ sở. Thực hiện tuyên truyền, trang trí, cổ động tại các khu trung tâm trên địa bàn, các tuyến đường chính, trụ sở các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, đơn vị LLVT, các tụ điểm văn hóa, thể thao, du lịch, các điểm bưu điện - văn hóa xã, nơi đông người qua lại, bằng nhiều hình thức như: Trang trí cổng chào, treo cờ Tổ quốc, làm mới các cụm panô, khẩu hiệu, kẻ khẩu hiệu tường, cờ phướn, biểu ngữ... Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia. Làm đẹp cảnh quan đô thị, giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, trang hoàng đường làng, ngõ xóm, tạo không khí phấn khởi vui tươi trong những ngày tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t