Gia Lâm triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” (09:59 17/09/2019)


HNP - Ngày 13/9, Huyện ủy Gia Lâm ban hành Công văn số 1554-CV/HU về triển khai Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Thực hiện Công văn số 1251-CV/TU ngày 04/9/2019 của Thành ủy Hà Nội về việc triển khai CVĐ “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, CC, VC; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, CC, VC trong thực thi công vụ. Gắn chỉ đạo việc thực hiện CVĐ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biển hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ"; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy tắc ứng xử của CB, CC và người lao động trong các cơ quan thuộc Huyện, trong các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị.

HĐND, UBND Huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động và các đoàn thể chính trị - xã hội Huyện triển khai thực hiện có hiệu quả CVĐ, gắn với các CVĐ, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Huyện.

Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp Huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động CC, VC, đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức mình tích cực hưởng ứng CVĐ. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Liên đoàn Lao động huyện căn cứ Đề án của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, chỉ đạo của ngành dọc cấp trên xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện CVĐ; chỉ đạo các cấp công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức tuyên truyền, vận động CB, CC, VC, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng CVĐ, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do các cấp, các ngành phát động. Thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện CVĐ; hằng năm, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện CVĐ, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện CVĐ.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật