Gia Lâm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài,xây dựng xã hội học tập (10:03 17/09/2019)


HNP - Huyện ủy Gia Lâm vừa ban hành Thông tri số 15-TT/HU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Gia Lâm yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức CT-XH đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về tư tưởng Hồ Chí Minh, các Nghị quyết của Trung ương, Thành ùy Hà Nội, Huyện ủy Gia Lâm về giáo dục và đào tạo, mô hình xã hội học tập. Các cấp ủy Đảng tiếp tục chỉ đạo quán triệt sâu sắc việc duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân, trước hết là người đứng đầu.

Tập trung chỉ đạo, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Đề án “Xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2012 - 2020” của Thủ tướng Chính phủ. Phấn đấu mỗi tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập, làm nòng cốt trong việc xây dựng các mô hình học tập trong Nhân dân.

Chỉ đạo củng cố và phát triển các tổ chức Hội Khuyến học ở cộng đồng dân cư; phát triển công tác khuyến học trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tạo nên phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời sôi nổi, rộng khắp, gắn kết các tiêu chí công nhận mô hình học tập, gia đình học tập, đơn vị học tập... với việc công nhận các mô hình văn hóa, với các danh hiệu thi đua.

UBND huyện tập trung thực hiện kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho các trường học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; chương trình, kế hoạch thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ, giáo viên đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí; tăng cường ứng dụng CNTT, triển khai thực hiện tốt mô hình trường học điện tử; rà soát, nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ trong các nhà trường; xây dựng chương trình giáo dục ngoại khóa, kỹ năng sống cho học sinh... 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên; tạo điều kiện cho các trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn hoạt động có hiệu quả; gắn kết chặt chẽ nội dung hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng với chương trình nâng cao năng lực, kiến thức cho lao động nông thôn.

Đẩy mạnh công tác xã hội hoá, tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích, tôn vinh các tập thể, cá nhân đóng góp các nguồn lực cho giáo dục và đào tạo, cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Trung ương, Thành phố về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện chủ động xây dựng kể hoạch tổ chức thực hiện và động viên Nhân dân tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, coi đây là một nội dung quan trọng trong cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hội Khuyến học huyện tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong liên kết, phối hợp, thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng mô hình “Đơn vị học tập” ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t