Bắc Từ Liêm chuyển biến từ công tác cải cách hành chính (11:21 18/09/2019)


HNP - Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” tại quận Bắc Từ Liêm đã làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận, phường có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ.

Người dân tra cứu TTHC tại bộ phận Một cửa phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm


Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Chương trình, Kế hoạch thực hiện đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn thể cán bộ, đảng viên từ Quận tới cơ sở. Công tác quán triệt, tuyên truyền các nội dung CCHC được Quận đặc biệt quan tâm với nhiều hình thức phong phú: Trên hệ thống truyền thanh các phường; tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt, lồng ghép tại các buổi sinh hoạt tổ dân phố, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị… 
 
Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục thực hiện theo hướng sâu sát, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả và có nhiều đổi mới, sáng tạo. CCHC được triển khai đồng bộ, toàn diện trên 06 lĩnh vực, trong đó, một số nội dung CCHC được Quận đặc biệt quan tâm. Năm 2016, Quận xác định tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT; năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”, Quận tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công cụ của CB, CC, VC Thành phố; năm 2018, 2019 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” nhằm xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ Quận tới cơ sở. Trong 03 năm, 2016, 2017, 2018 và 7 tháng đầu năm 2019, để triển khai thực hiện công tác CCHC, Quận ủy và UBND Quận đã ban hành 356 văn bản chỉ đạo
 
Đáng chú ý, công tác xây dựng, ban hành và rà soát VBQPPL được tiến hành thường xuyên, kịp thời, có chất lượng. Trong cải cách thể chế, từ năm 2016 đến nay, UBND Quận thực hiện góp ý 15 dự thảo xây dựng VBQPPL của Trung ương, Thành phố. Thực hiện thẩm định 21 VBQPPL (trong đó 05 Nghị quyết và 16 Quyết định) của HĐND-UBND Quận đảm bảo đúng quy định, chất lượng và thời gian theo quy định. 
 
Về cải cách TTHC, Quận đã niêm yết đầy đủ các