Bắc Từ Liêm chuyển biến từ công tác cải cách hành chính (11:21 18/09/2019)


HNP - Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” tại quận Bắc Từ Liêm đã làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quận, phường có chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và hiệu quả phục vụ.

Người dân tra cứu TTHC tại bộ phận Một cửa phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm


Thực hiện Chương trình số 08-CTr/TU, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Chương trình, Kế hoạch thực hiện đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn thể cán bộ, đảng viên từ Quận tới cơ sở. Công tác quán triệt, tuyên truyền các nội dung CCHC được Quận đặc biệt quan tâm với nhiều hình thức phong phú: Trên hệ thống truyền thanh các phường; tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt, lồng ghép tại các buổi sinh hoạt tổ dân phố, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị… 
 
Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục thực hiện theo hướng sâu sát, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả và có nhiều đổi mới, sáng tạo. CCHC được triển khai đồng bộ, toàn diện trên 06 lĩnh vực, trong đó, một số nội dung CCHC được Quận đặc biệt quan tâm. Năm 2016, Quận xác định tiếp tục đẩy mạnh CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC, đẩy mạnh ứng dụng CNTT; năm 2017 là “Năm kỷ cương hành chính”, Quận tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công cụ của CB, CC, VC Thành phố; năm 2018, 2019 là “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” nhằm xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng hoạt động của hệ thống chính quyền từ Quận tới cơ sở. Trong 03 năm, 2016, 2017, 2018 và 7 tháng đầu năm 2019, để triển khai thực hiện công tác CCHC, Quận ủy và UBND Quận đã ban hành 356 văn bản chỉ đạo
 
Đáng chú ý, công tác xây dựng, ban hành và rà soát VBQPPL được tiến hành thường xuyên, kịp thời, có chất lượng. Trong cải cách thể chế, từ năm 2016 đến nay, UBND Quận thực hiện góp ý 15 dự thảo xây dựng VBQPPL của Trung ương, Thành phố. Thực hiện thẩm định 21 VBQPPL (trong đó 05 Nghị quyết và 16 Quyết định) của HĐND-UBND Quận đảm bảo đúng quy định, chất lượng và thời gian theo quy định. 
 
Về cải cách TTHC, Quận đã niêm yết đầy đủ các Quyết định công bố TTHC của Trung ương, Thành phố tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ & trả kết quả Quận, Phường và Cổng thông tin điện tử Quận. Triển khai đầy đủ các VBQPPL về kiểm soát TTHC, thường xuyên rà soát, kiểm soát TTHC theo quy định. Trong quá trình rà soát, Quận đã đề nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ TTHC và quy định có liên quan đến TTHC không hợp pháp, hợp lý. Quận thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Thành phố để giải quyết các TTHC liên thông, không để xảy ra tình trạng giải quyết hồ sơ quá hạn. Hiện nay, tổng số TTHC tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Quận là 224 TTHC; tổng số TTHC tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường là 145 TTHC. Tại phần mềm một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố; Quận và 13 phường đã tiếp nhận và trả kết quả đúng hạn 100%. Quận tiếp tục duy trì thực hiện dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC tại nhà theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận & trả kết quả Quận và các phường. Duy trì nghiêm túc việc trực tiếp dân, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính vào sáng thứ Bảy hàng tuần theo quy định.
 
Để xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC, VC, với phương châm “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ”, quận thường xuyên quán triệt, phổ biến đối với CB, CC, VC, người lao động việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử ở cơ quan, nơi công cộng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ trong hệ thống chính trị từ Quận tới cơ sở luôn được đổi mới. Hằng năm, đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đào tạo bồi dưỡng. Trong những năm qua, công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử luôn được Ban thường vụ Quận ủy chú trọng, quan tâm. Từ đầu năm 2016 đến nay, toàn Quận đã có 414 cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử và hiệp y bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, hiệp y quy hoạch. 
 
Trong công tác kiểm tra, giám sát, từ năm 2016 đến nay, Quận ủy đã tổ chức 11 đợt kiểm tra, thành lập 66 đoàn kiểm tra trực tiếp tại 84 chi, đảng bộ cơ sở; đã tiến hành 08 đợt giám sát trực tiếp 08 đảng ỷ cơ sở về công tác lãnh đạo, chỉ đạo CCHC, tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác quản lý quy hoạch đô thị, đất đai và TTXD; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2015 – 2020. Qua giám sát, đã kịp thời chỉ ra những thiếu sót, hạn chế trong một số nội dung được giám sát và đề nghị cấp ủy cơ sở cần quan tâm đến công tác giải quyết đơn thư, nhất là đơn thư liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, TTXD; quan tâm đến thực hiện nhiệm vụ, thực hiện CCHC, quản lý trật tự xây dựng, GPMB, việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước...
 
Đáng chú ý, quận đã tập trung đầu tư đồng bộ, hoàn thiện hạ tầng CNTT với các thiết bị hiện đại. Với những thành tích đạt được về ứng dụng CNTT, dịch vụ công trực tuyến, UBND quận Bắc Từ Liêm đã được UBND Thành phố trao tặng Bằng Khen có thành tích xuất sắc trong công tác ứng dụng CNTT giai đoạn 2016-2018. Theo đó, năm 2016, chỉ số CCHC của quận Bắc Từ Liêm đứng thứ 4/30 quận, huyện, thị xã. Năm 2017, xếp hạng 2/30 khối quận, huyện. Năm 2018, chỉ số CCHC của quận Bắc Từ Liêm đứng vị trí thứ 3/30 quận, huyện, thị xã.
 
Từ kết quả đạt được, thời gian tới, Quận Bắc từ liêm tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. Tiếp tục triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại, thực hiện rút ngắn thời gian giải quyết các TTHC để tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức đến giao dịch TTHC. Nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác CCHC. Đồng thời có chế độ đãi ngộ, chính sách hợp lý đối với cán bộ, công chức chuyên trách làm công tác CCHC tại các đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý nhà nước. Xây dựng hệ thống hạ tầng CNTT đồng bộ. Tiếp tục tham mưu UBND Quận tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện ứng dụng CNTT, thực hiện dịch vụ công trực tuyền mức độ 3,4 từ quận đến cơ sở; Duy trì, đảm bảo tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng đối với các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt 100%; Phấn đấu tỷ lệ hồ sơ công dân đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 tại nhà toàn quận đạt 70%.

Thu Uyên


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t