Huyện Chương Mỹ: Phấn đấu có ít nhất 70% HTX sản xuất kinh doanh hiệu quả theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới (09:54 13/09/2019)


HNP - Ngày 11/9, UBND huyện Chương Mỹ ban hành Kế hoạch số 245/KH-UBND, triển khai phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện năm 2020.

Theo kế hoạch, năm 2020, huyện Chương Mỹ tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực quản lý của bộ máy quản lý các cấp về kinh tế hợp tác trong nông nghiệp. Tổ chức đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ cán bộ ngành nông nghiệp và cán bộ, các tổ chức thành viên đại diện cho nông dân. Xây dựng được một số mô hình kinh tế hợp tác phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển ở mỗi địa phương.

Huyện Chương Mỹ tập trung xây dựng phát triển các loại hình hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện nhưng tập trung chủ yếu phát triển mô hình HTX chuyên ngành. Đến năm 2020, có ít nhất 70% HTX sản xuất kinh doanh hiệu quả theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đưa HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện thoát khỏi tình trạng yếu kém, thể hiện vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Hằng năm, đào tạo nghề cho xã viên, người lao động nông thôn, tạo việc làm thường xuyên cho lao động trong các HTX và làng nghề.

Để hoàn thành mục tiêu trên, huyện Chương Mỹ sẽ tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước đến cơ sở trong việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; vận dụng tốt các chính sách hỗ trợ giá, hỗ trợ vốn, tìm đâu ra cho kinh tế hợp tác; tăng cường quan hệ hợp tác trong quá trình xây dựng và phát triển; đồng thời, thông qua các chính sách trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ về ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, nắm bắt thông tin, mở rộng thị trường, giải quyết nợ tồn đọng, khuyến khích việc tích lũy và sử dụng có hiệu quả vốn tập thể trong các HTX.

Huyện Chương Mỹ cũng sẽ quy hoạch phát triển các HTX sản xuất, kinh doanh gắn với tiềm năng nguyên liệu, lao động và thị trường tiêu thụ sản phẩm của từng địa phương cho phù hợp; xác định cơ cấu đầu tư, lĩnh vực ưu tiên cùng với chính sách khuyến khích phát triển từng ngành, lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh chính sách hỗ trợ mở rộng thị trường, đây là yếu tố quan trọng đối với các HTX.

Đi đối với tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, huyện Chương Mỹ tranh thủ các nguồn vốn từ cấp trên để chỉ đạo việc thành lập mới và hỗ trợ khuyến khích các HTX, đồng thời, hỗ trợ việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ cho các HTX, tổ hợp tác và xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm trên các trang thông tin, Website địa phương. Xây dựng chương trình phát triển kinh tế tập thể gắn liền với xây dựng NTM trên địa bàn huyện.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật