Thanh Oai triển khai kiểm tra công tác cải cách hành chính (09:56 13/09/2019)


HNP - Nhằm đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị thuộc huyện về tiến độ, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch CCHC năm 2019, ngày 11/9, UBND huyện Thanh Oai có Kế hoạch số 292/KH-UBND để triển khai công tác CCHC năm 2019.

Theo đó, huyện sẽ thành lập các đoàn kiểm tra tại tất cả 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, nội dung kiểm tra tập trung vào việc tổ chức triển khai và kết quả thực hiện công tác CCHC, tập trung vào những nhiệm vụ đã được xác định trong Kế hoạch CCHC năm 2019 của cơ quan, đơn vị. Việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ do huyện giao tại Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 23/12/2016 về kế hoạch CCHC nhà nước của huyện Thanh Oai giai đoạn 2016 - 2020. Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 15/02/2019 của UBND huyện Thanh Oai về việc tiếp tục thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, gắn với các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 03/5/2019 về Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của huyện Thanh Oai năm 2019, Công văn số 1319/UBND-NV ngày 03/9/2019 của UBND huyện về rà soát, thực hiện các nhiệm vụ để góp phần nâng cao Chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30/5/2018 về việc tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị thuộc huyện Thanh Oai năm 2018; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 07/6/2019 của UBND Thành phố về đẩy mạnh các giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động chính quyền thành phố Hà Nội.
 
Thông qua kiểm tra nhằm đôn đốc, hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị thuộc huyện về tiến độ, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc Kế hoạch CCHC năm 2019. Đồng thời, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, hạn chế, nguyên nhân và những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện chỉ đạo của Thành phố và Huyện về công tác CCHC, qua đó, xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo hoặc bổ sung, điều chỉnh trong thời gian tiếp theo.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật