Hai Bà Trưng chuẩn bị sơ kết công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện ma túy (13:40 11/09/2019)


HNP- Ngày 5/9, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND về sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 137/KH-UBND của UBND quận về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/QU, ngày 22/10/2014, của Quận ủy Hai Bà Trưng về chuyên đề “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện ma túy trên địa bàn quận Hai Bà Trưng”.

Theo đó, Công an quận chỉ đạo Công an các phường tham mưu cho Đảng ủy, UBND cùng cấp tổ chức sơ kết ở đơn vị mình đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện; Thẩm định hồ sơ, tham mưu, báo cáo UBND quận đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong 5 năm thực hiện; Tham mưu cho UBND quận báo cáo Công an Thành phố, lãnh đạo Quận ủy, UBND quận về kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm cấp quận.


Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các tổ chức thành viên chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các phường phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an phường tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/QU cùa Quận ủy Hai Bà Trưng. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và phân công thực hiện của chuyên đề để tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện của cơ quan, đơn vị mình và đề xuất các tập thể, cá nhân có thành tích suất xắc trong thực hiện chuyên đề đúng thời gian quy định.

UBND các phường tổ chức sơ kết đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/QU của Quận ủy Hai Bà Trưng tại địa phương. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm; những tồn tại, hạn chế để khắc phục; đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện ma túy trên địa bàn phù hợp với thực tiễn trong tình hình hiện nay. Đồng thời, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đề xuất các cấp khen thưởng theo tiêu chuẩn.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t