Hai Bà Trưng thực hiện rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng (13:42 11/09/2019)


HNP - Ngày 9/9, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Công văn số 1092/UBND-TTr về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, UBND quận yêu cầu các đơn vị thuộc quận tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến cán bộ, đảng vỉên và nhân dân trên địa bàn về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, quận, nhằm tạo chuyển biến cơ bản về nhận thức, trách nhiệm của CB, CC, VC, người lao động và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Các đơn vị thuộc quận, đặc biệt là Thanh tra quận cần rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, tham mưu, đề xuất, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng trong cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác quản lý CB, CC, VC; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong bộ máy chính quyền; thường xuyên giáo dục, kiểm tra, nhắc nhở, ngăn ngừa các biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát CB, CC, VC trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; công khai kết quả xử lý sai phạm (nếu có).

Các đơn vị thuộc quận bổ sung, hoàn thiện các quy trình, quy chế hoạt động của đơn vị; quy trình, quy chế hoạt động của các đoàn kiểm tra, thanh tra đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, không để sơ hở làm phát sinh hành vi tiêu cực, tham nhũng qua quá trình thực thi công vụ. Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng qua công tác kiểm tra công vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm soát tài sản, thu nhập của CB, CC, VC.

Đề nghị Công an, Viện kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân quận chỉ đạo tăng cường phối hợp trong việc xử lý tin báo tố giác tội phạm, công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, nhất là hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Kiến nghị HĐND, MTTQ quận và các tổ chức thành viên tăng cường công tác giám sát để góp phần phát hiện, xử lý tham nhũng, nhất là hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xác minh, xử lý.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t