Quận Hà Đông triển khai Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" (20:42 10/09/2019)


HNP - Ngày 9/9, Quận ủy Hà Đông ban hành Văn bản số 1359-CV/QU triển khai Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực".

Theo đó, Thường trực Quận ủy yêu cầu các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy đảng, lãnh đạo đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Gắn chỉ đạo việc thực hiện Cuộc vận động "Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực" với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa” trong nội bộ", Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' và "Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan Thành phố” trong các cơ quan, tổ chức, địa phương, đơn vị.

HĐND, UBND Quận chỉ đạo, phối hợp với Liên đoàn Lao động Quận và các tổ chức chính trị - xã hội Quận triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động, gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Quận. Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội từ Quận tới cơ sở xây dựng kế hoạch truyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên thuộc tổ chức mình tích cực hưởng ứng Cuộc vận động. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Liên đoàn Lao động quận căn cứ Đề án của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các văn bản, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, chỉ đạo các cấp công đoàn Quận chủ động phối hợp với chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức truyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên công đoàn tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động, gắn với thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Quận. Thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Cuộc vận động; hằng năm, đánh giá sơ kết, tổng kết việc thực hiện Cuộc vận động, khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động và báo cáo Thường trực Quận ủy kết quả thực hiện.


Huy Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t