Hai Bà Trưng tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ (09:57 13/09/2019)


HNP - Ngày 9/9, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019, của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyêt công việc; Công điện số 724/CĐ-TTg, ngày 17/6/2019, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Theo đó, quận sẽ quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng về phòng, chống tham nhũng, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các chỉ đạo của Trung ương, thành phố về phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng. Đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý và thẩm quyền được giao.


Xử lý nghiêm người đứng đầu đơn vị thiếu trách nhiệm, để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Bên cạnh đó, thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bach hoạt động của đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý, như: Công khai thời gian, địa điểm tiếp dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; lịch tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử và tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức; Công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử; tiếp nhận các phản ánh, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; xem xét, xử lý, trả lời những phản ánh, tố cáo đã tiếp nhận được đúng quy định; Công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định; Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định về công tác phòng, chống tham nhũng; kịp thời báo cáo UBND quận, cơ quan chức năng những trường hợp phức tạp, có ý kiến phản ánh của dư luận, báo chí, các vụ việc tiêu cực, tham nhũng phức tạp.

Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử. Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp kết nối cổng dịch vụ công Thành phố, từng bước kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đầu tư trang thiết bị CNTT đồng bộ, hiện đại. Tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp, trang bị các thiết bị, ứng dụng CNTT đảm bảo công khai, minh bạch và giám sát hoạt động theo quy định.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật