Hai Bà Trưng đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (15:06 12/09/2019)


HNP - Ngày 5/9, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 184/KH-UBND về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01/12/2011, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Để triển khai thực hiện, quận sẽ tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 44-KL/TW và Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư, đề cao trách nhiệm của CB, CC, VC và nhân dân về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phát động phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm phù hợp với yêu cầu đảm bảo an ninh tổ quốc trong tình hình mới.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự; tăng cường quan hệ phối hợp giữa Công an với Quân đội, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, tổ chức đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Quan tâm xây dựng, duy trì, củng cố, nhân rộng các mô hình, chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh; củng cố, nâng cao năng lực của lực lượng Bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp và các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Căn cứ vào tình hình, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, hàng năm, các phường đề xuất phân bổ ngân sách, đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác, chiến đấu, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, nhất là đối với các lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t