Hai Bà Trưng tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới (19:34 08/09/2019)


HNP - Ngày 3/9, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 181/KH-UBND về triển khai thực hiện Kế hoạch số 140-KH/TU, ngày 23/5/2019, của Thành ủy Hà Nội về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Theo đó, quận tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập và tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ CB, CC, VC trong các cơ quạn, đơn vị thuộc quận các nội dung về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Thực hiện tốt Chương trình số 08-CTr/QU của Quận ủy “Về đẩy mạnh công tác CCHC, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ CB, CC, VC giai đoạn 2016-2020” và các kế hoạch thực hiện CCHC hàng năm của quận.

Đẩy mạnh công tác quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo...Coi trọng công tác tiếp công dân, thư khiếu nại, tố cáo của công dân, xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp; có giải pháp giải quyết hiệu quả đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hành chính, tổ chức có liên quan để giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng, phức tạp; nâng cao chất lượng công tác hòa giải ở cơ sở. Khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC làm công tác tiếp công dân, chú trọng việc bố trí, phân công cán bộ có năng lực, đạo đức công vụ tốt trực tiếp tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác đối thoại và xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp, phát sinh, không để trở thành điểm nóng. Các cấp ủy, chính quyền từ cơ sở thực hiện tốt QCDC ở cơ sở; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, các vấn đề còn hạn chế, chậm chuyển biến, khắc phục.

Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận; thực hiện việc đánh giá sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chínn nhà nước và đội ngũ CB, CC, VC theo quy định.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t