Hoàn Kiếm đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng (19:36 08/09/2019)


HNP - UBND quận Hoàn Kiếm vừa ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về triển khai thực hiện Kế hoạch số I81/KH-UBND ngày 20/8/2019 của UBND Thành phố thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019, Công điện số 724/CĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn quận.

Theo đó, UBND quận yêu cầu người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị thuộc quận và Chủ tịch UBND 18 phường (đơn vị) phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; nếu xảy ra tiêu cực, tham nhũng tại đơn vị, cơ quan mình thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Quận ủy và UBND quận; phải coi đấu tranh PCTN là một nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục, lâu dài, đặc biệt quan trọng và lấy làm tiêu chí để đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của từng đơn vị.

Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị, trong đó, người đứng đầu các đơn vị nghiêm túc quán triệt, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp; Tăng cường kiểm tra, giám sát CB, CC, VC, người lao động trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện phương châm kỷ cương, liêm chính, hành động, phục vụ.

Thực hiện CCHC, tăng cường công khai, minh bạch trong hoat động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, đổi mới công nghệ quản lý; Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT, xây dựng chính quyền điện tử. Đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; hệ thống một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của Thành phố kết nối cổng dịch vụ công Thành phố, từng bước kết nối các cơ sơ dữ liệu chuyên ngành; đầu tư trang thiết bị CNTT đồng bộ, hiện đại. Tại những nơi thường xuyên tiếp xúc, giao dịch với người dân, doanh nghiệp, trang bị các thiết bị, ứng dụng CNTT để đảm bảo công khai, minh bạch và giám sát hoạt động theo quy định.

Đẩy mạnh việc thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với hoạt động của các đơn vị cung cấp dịch vụ công của quận, phường, coi đó là thước đo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, công vụ; Tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ; xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t