Gia Lâm triển khai kế hoạch thực hiện Đề án Văn hóa công vụ (19:35 08/09/2019)


HNP - UBND huyện Gia Lâm vừa ban hành Kế hoạch số 207/KH-UBND về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Văn hóa công vụ.

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua ở các cơ quan, đơn vị, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ CB, CC, VC và người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ CB, CC, VC, huyện Gia Lâm sẽ thực hiện góp ý các quy định liên quan tới văn hóa công vụ đối với cơ quan cấp trên theo thẩm quyền. Nghiên cứu sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy tắc ứng xử hiện hành phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án Văn hóa Công vụ.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho CB, CC, VC và người lao động về văn hóa công vụ: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong đội ngũ CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định về văn hóa công vụ trong thực thi nhiệm vụ. Tập huấn, bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho CB, CC, VC.

Tổ chức phát động thi đua thực hiện văn hóa công vụ đến từng CB, CC, VC và người lao động, đưa nội dung thực hiện văn hóa công vụ vào các chỉ tiêu để đánh giá, bình xét thi đua của cơ quan, đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với CB, CC, VC và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về thực hiện các quy định của pháp luật cũng như các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị mình về đạo đức văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính theo chương trình, kế hoạch.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị có thành tích, gương mẫu, chấp hành tốt trong thực hiện văn hóa công vụ. Kiên quyết, nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công vụ.


Lam Sơn


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t