Thị xã Sơn Tây: Khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ (09:52 06/09/2019)


HNP - Đây là mục tiêu đề ra trong Kế hoạch số 381/KH-UBND của UBND thị xã Sơn Tây, ban hành ngày 3/9, triển khai tuyên truyền thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ.

Theo kế hoạch, thị xã Sơn Tây sẽ tập trung tuyên truyền: Nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho CB, CC, VC và người lao động về văn hóa công vụ; các quy định về văn hóa công vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ. Tuyên truyền tới CB, CC, VC và người lao động trong các cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các nội quy của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị mình trong việc thực hiện văn hóa công vụ, coi đây là tiêu chí để làm căn cứ, cơ sở trong việc bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng hằng năm đối với CB, CC, VC và người lao động. Các trường hợp vi phạm quy định về văn hóa công vụ sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, thị xã Sơn Tây đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân giám sát việc thực hiện các nội dung cụ thể, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, thời hạn phải hoàn thành và lập thời xử lý những vướng mắc, khó khăn trong việc thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, thị xã xây dựng kế hoạch tin, bài tuyên truyền chuyên trang trên Cổng thông tin điện tử thị xã và các xã, phường về về Đề án văn hóa công vụ. Thường xuyên thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh thị xã, các xã, phường về thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuyên truyền bằng các bảng biểu, panô, băng zôn về nội dung thực hiện Đề án văn hóa công sở. Tuyên truyền thực hiện các nội dung liên quan đến quy tắc ứng xử văn hóa nơi công sở và nơi công cộng; các nội dung thi đua về xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; các nội dung liên quan tới xây dựng tiêu chuẩn, điều kiện công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án văn hóa công vụ.

Thông qua các hoạt động trên nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong thực hiện văn hóa công vụ thời gian qua ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ CB, CC, VC và người lao động; bảo đảm tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ, công vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội của đội ngũ CB, CC, VC…


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t