Huyện Mỹ Đức: Lên kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (16:17 04/09/2019)


HNP - Ngày 4/9, UBND huyện Mỹ Đức ban hành Kế hoạch số 1295/KH-UBND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 9/6/2014, Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Theo đó, huyện tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp xác định xây dựng và phát triển văn hóa, con người Hà Nội là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên quan trọng; mỗi CB, CC, VC nêu cao vai trò gương mẫu. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế; triển khai thực hiện đồng thời và đồng bộ việc xây dựng văn hóa trong chính trị và văn hóa trong kinh tế. Chú trọng xây dựng “Người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, phát triển toàn diện về chính trị, tư tưởng, trí tuệ, đạo đức, thể chất, năng động, sáng tạo, tuân thủ pháp luật, có ý thức cộng đồng và trách nhiệm công dân cao, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội văn minh, hiện đại... trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo đức, lối sống, nhân cách và phong cách ứng xử, giao tiếp trong cộng đồng.

Tiếp tục duy trì, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng; Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao nhằm phát triển thể chất, nâng cao thể lực, tầm vóc con người và lành mạnh hóa lối sống của nhân dân. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân địa phương phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ theo các giá trị chuẩn mực, trong đó trọng tâm là nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức tôn trọng pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Nâng cao chất lượng danh hiệu Gia đình văn hóa, nhân rộng mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu để gia đình thực sự là nơi hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống cho con người. Tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn huyện.

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và Quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quy ước, hương ước ở thôn, tổ dân phố, khu dân cư nhàm xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và cộng đồng dân cư lành mạnh. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục toàn dân “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết trong đời sống, học tập, lao động, thực hiện xóa đói, giảm nghèo và đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”; Đề án văn hóa hóa công vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch trong tình trạng hiện nay, nhất là sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội trên mạng internet, mạng xã hội... đấu tranh chống khuynh hướng văn hóa, nghệ thuật đối với chính trị; phủ nhận sự lãnh đạo của Đảng, phủ định văn học cách mạng, lôi kéo văn nghệ sĩ, nhân dân theo trào lưu văn hóa phương Tây, coi nhẹ văn hóa truyền thống dân tộc...

Từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện tới cơ sở. Tăng cường công tác quản lý, đầu tư và sử dụng hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao, phát huy vai trò của các chủ thể văn hóa trong xây dựng, tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa trên địa bàn. Đồng thời quan tâm quy hoạch, đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa trọng điểm của huyện; Tăng cường đưa văn hóa, thông tin, nghệ thuật về cơ sở phục vụ nhân dân nhằm góp phần nâng cao dân trí,…


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật