Hai Bà Trưng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021 (12:09 07/09/2019)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng  vừa ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về triển khai, thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn.

Kế hoạch đề ra mục tiêu: Năm 2019-2020, Trang thông tin điện tử của Quận, phường liên kết chia sẻ với Trang Thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật của Thành phố. Năm 2021, gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức đối thoại trực tuyến, các hình thức phổ biến pháp luật phù hợp khác. Đồng thời, huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để triển khai thực hiện, quận sẽ rà soát, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bố trí cán bộ làm CNTT chuyên trách trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Quận. Khuyến khích, huy động cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, các luật sư, luật gia, nhà khoa học... tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, trao đổi, thảo luận, bình luận, phổ biến, giảng dạy pháp luật trực tuyến. Đồng thời, sử dụng ngân sách hàng năm của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, địa phương kết hợp ưu tiên lồng ghép nguồn lực từ chương trình, đề án, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có; khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Song song với đó, xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật CNTT đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tăng cường bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng, ứng dụng các công nghệ mới tích hợp mạng xã hội vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

Ngoài ra, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông (báo chí, hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội...) để nâng cao nhận thức, giúp người dân khai thác và sử dụng CNTT để tiếp cận pháp luật); Tổ chức quán triệt, phổ biến đến CB, CC, VC, người lao động và người dân về vai trò, ý nghĩa, nội dung và yêu cầu phải tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trên internet.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t