Giải pháp nâng cao chất lượng tiếp công dân và tiếp xúc cử tri ở HĐND huyện Đông Anh (19:35 08/09/2019)


HNP - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện Đông Anh luôn chú trọng công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân và công tác tiếp xúc cử tri. Tuy nhiên, quá trình hoạt động cho thấy vẫn còn nhiều hạn chế cần giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động này.

Thường trực HĐND huyện Đông Anh bố trí tiếp công dân định kỳ vào sáng thứ 3 hàng tuần tại trụ sở tiếp công dân của HĐND-UBND huyện và tiếp thường xuyên vào các ngày làm việc khi có công dân đến gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo tại phòng làm việc của Văn phòng HĐND - UBND huyện. Lịch tiếp công dân thường xuyên, định kỳ của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện được đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử huyện, thông báo công khai trên hệ thống Đài phát thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn; đồng thời, niêm yết công khai tại trụ sở HĐND - UBND các xã, thị trấn.

Sau khi Thường trực HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện thực hiện tiếp công dân, Bộ phận tiếp công dân của Văn phòng HĐND-UBND huyện sẽ tổng hợp nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi về Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện tổng hợp báo cáo và có công văn chuyển đơn thư, nội dung kiến nghị của công dân tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đồng thời, gửi công văn hướng dẫn, giải thích tới các công dân có đơn thư khiếu nại, tố cáo để thực hiện các quy trình theo quy định. Hầu hết các đơn thư và nội dung kiến nghị của công dân do Thường trực HĐND và đại biểu HĐND chuyển tới đều được các cơ quan, tổ chức, cá nhân xem xét trả lời, giải quyết theo quy định.

Về công tác tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện giao Văn phòng HĐND-UBND huyện phân công cán bộ làm Thư ký Hội nghị để ghi chép, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Sau các cuộc tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND huyện tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phân loại và chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, quá trình hoạt động cho thấy, hiệu quả thực sự của công tác tiếp dân chưa cao, một số đại biểu chỉ dừng lại ở việc gặp gỡ, trao đổi và chuyển đơn đến các cơ quan có thẩm quyền, chưa chú trọng đến việc hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; công tác theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết đơn thư của đại biểu HĐND nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu. Trình độ am hiểu kiến thức pháp luật của đại biểu chưa đồng đều, không ít đại biểu còn tỏ ra lúng túng, thiếu kinh nghiệm trong việc tiếp nhận đơn thư, tổng hợp và xử lý đơn thư của công dân. Trong công tác tiếp xúc cử tri, hình thức TXCT chủ yếu là tiếp xúc chung theo quy định, việc TXCT theo nơi cư trú, nơi làm việc hoặc theo chuyên đề còn hạn chế. Việc giải quyết một số kiến nghị của cử tri thuộc trách nhiệm của một số cơ quan có thẩm quyền chưa dứt điểm, thấu đáo, cử tri còn kiến nghị nhiều lần.  

Xác định được những tồn tại hạn chế này, HĐND huyện Đông Anh đã đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến HĐND, công tác tiếp xúc cử tri. Trong đó, đối với công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân, HĐND huyện chú trọng vào bốn giải pháp. Thứ nhất, tăng cường hướng dẫn, phân công, đôn đốc Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đại biểu HĐND khi tiếp công dân phải lắng nghe, ghi chép đầy đủ, phản ánh trung thực ý kiến của công dân và gửi báo cáo Thường trực HĐND theo quy định. Thứ hai, tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật khiếu nại, tố cáo tại địa phương, thông qua việc thành lập đoàn giám sát hoặc phân công Ban Pháp chế của HĐND giám sát. Qua giám sát chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, tồn tại và đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Sau giám sát phải đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm chỉnh các kiến nghị của đoàn giám sát.

Thứ ba, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, HĐND không phải là cơ quan trực tiếp ra quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo, mà do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết. Chính vì vậy, việc nâng cao trách nhiệm giải quyết của các cơ quan này có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thứ tư, kiện toàn, củng cố bộ máy làm công tác tham mưu giúp việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả của cơ quan giúp việc cho HĐND trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của HĐND và đại biểu HĐND. Văn phòng HĐND -UBND chuẩn bị văn bản, tài liệu, đảm bảo cơ sở vật chất cho việc tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND tại các buổi tiếp công dân; giúp đại biểu HĐND, Thường trực HĐND tiếp nhận, tổng hợp, phân loại, chuyển đơn và theo dõi kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền; tham mưu đúng, trúng và chính xác các chương trình, kế hoạch giám sát, thẩm tra của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phân công chuyên viên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Đối với công tác tiếp xúc cử tri, HĐND huyện xác định năm giải pháp trọng tâm. Trong đó, chú trọng vào việc nâng cao vai trò giám sát của đại biểu HĐND sau mỗi cuộc TXCT thông qua các kỳ họp và qua công tác xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đối với những ý kiến trả lời, giải quyết chưa thỏa đáng, đại biểu cần kiến nghị UBND tiếp tục chỉ đạo giải quyết. Cùng với đó, thành phần mời dự buổi TXCT cần đa dạng, vận động nhiều cử tri là người lao động ở các thành phần, các giới, các lứa tuổi cùng tham dự để có thể phản ánh trung thực, đầy đủ những vấn đề dân sinh bức xúc đang diễn ra ở địa phương, đơn vị; đồng thời, tại các buổi tiếp xúc cử tri phải có sự tham gia của lãnh đạo các phòng, ban, ngành của huyện để nắm bắt kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri và chủ động tham mưu, đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định; tăng cường tiếp xúc cử tri theo chuyên đề,…


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t