HĐND huyện Thanh Oai: Chú trọng nâng cao chất lượng tiếp công dân và tiếp xúc cử tri (20:37 22/09/2019)


HNP - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thường trực HĐND huyện Thanh Oai luôn quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác tiếp xúc cử tri, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động HĐND cấp huyện.

Hàng năm, Thường trực HĐND huyện ban hành kế hoạch tiếp công dân và Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện; Xây dựng chương trình phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND với UBND, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện, trong đó, có chương trình TXCT và tiếp công dân của HĐND huyện.

Huyện Thanh Oai có một Trụ sở tiếp công dân tại số 11, đường Đìa Muỗi, tổ 2 phố Kim Bài, thị trấn Kim Bài, huyện thanh Oai; Có hệ thống phần mềm quản lý đơn thư. Thường trực HĐND huyện Thường xuyên định kỳ tham gia tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện mỗi tháng một lần vào thứ 3 hằng tuần. Chủ tịch HĐND huyện tham gia tiếp công dân mỗi quý một lần. Qua tổng hợp hàng năm, Thường trực HĐND huyện than gia tiếp công dân từ 45 đến 48 buổi.

Đối với các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân phản ánh được đại biểu HĐND huyện tiếp thu, phân loại và chuyển về Thường trực HĐND huyện. Trên cơ sở phân loại ý kiến, Thường trực HĐND huyện có phiếu chuyển khiếu nại, tố cáo (KN,TC), kiến nghị của công dân tới UBND huyện và cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền xem xét giải quyết và tham mưu giải quyết theo quy định. Bên cạnh đó, Thường trực HĐND huyện có công văn hướng dẫn công dân liên hệ các cơ quan chức năng để được xem xét giải quyết theo quy định, đồng thời, theo dõi, đôn đốc giải quyết. Nhìn chung, các KN,TC, kiến nghị của công dân đều được các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân xem xét giải quyết, trả lời theo đúng quy định.

Trong công tác tiếp xúc cử tri, những năm qua, Thường trực HĐND huyện luôn phối hợp với UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đảm bảo đúng kế hoạch và thời gian theo quy định. Đối với công tác TXCT của Đại biểu QH và Đại biểu HĐND các cấp mỗi năm tổ chức 4 kỳ, ngoài ra, còn tổ chức các cuộc TXCT theo chuyên đề, hoặc đột xuất theo chỉ đạo của Thường trực HĐND Thành phố. Sau các buổi TXCT Thường trực HĐND giao Văn phòng HĐND-UBND phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp tổng hợp phân loại ý kiến cử tri và chuyển đến UBND và các cơ quan chức năng để được xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Khó khăn vướng mắc trong quá trình tiếp công dân mà huyện đang gặp phải đó là còn một số công dân mặc dù nội dung KN,TC kiến nghị phản ánh đã được các cấp giải quyết hết thẩm quyền song công dân vẫn đến Trụ sở tiếp công dân gây khó khăn cho cán bộ tiếp dân, đồng thời, tố cáo người ký ban hành các kết luận, quyết định giải quyết KN,TC làm ảnh hưởng đến công tác tiếp công