Thanh Oai tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng (13:59 30/08/2019)


HNP - Ngày 29/8, Huyện ủy Thanh Oai có Văn bản số 936-CV/HU về việc tập trung thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng.

Theo đó, Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Tăng cường nắm bắt, định hướng thông tin, dư luận xã hội về các biểu hiện, vụ việc tham nhũng; kịp thời điều tra, truy tố, xét xử theo quy định pháp luật. Thường xuyên tổ chức phổ biến các văn bản mới quy định về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các quy định về Quy tắc ứng xử, phòng, chống tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; phổ biến, nhân rộng gương điển hình, mô hình, các việc làm hay trong việc phòng, chống tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp.
 
Thực hiện tốt việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức để tăng cường củng cố, kiện toàn các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị các đơn vị trọng yếu bảo đảm yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kê khai tài sản, thu nhập cá nhân; minh bạch hóa các nhiệm vụ, kế hoạch công tác, quy trình thủ tục giải quyết công việc để nhân dân giám sát thực hiện. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước, xây dựng chính quyền điện tử; đưa ra lộ trình cụ thể để triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 trở lên; những cơ quan, đơn vị, bộ phận thường xuyến tiếp xúc, giao địch với người dân, doanh nghiệp phải có giám sát bằng công nghệ hiện đại...
 
Tăng cường hoạt động giám sát của HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó, tập trung giám sát việc minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và minh bạch tài sản, thu nhập, công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, thu - chi ngân sách, việc thực hiện các chương trình mục tiêu...

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật