Đống Đa: Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (14:43 23/08/2019)


HNP - Nhằm triển khai Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn quận, UBND quận Đống Đa vừa có kế hoạch số 202/KH-UBND để tổ chức thực hiện.

Theo đó, quận đặt mục tiêu tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử của Thành phố, Quận nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân Thủ đô. Năm 2019, nâng cấp cổng thông tin điện tử Quận liên kết với Cổng thông tin điện tử phổ biến, pháp luật của Thành phố, cập nhật đầy đủ thông tin của Thành phố, Quận. Năm 2020, phấn đấu 100% cổng thông tin điện tử của các phường tạo liên kết, chia sẻ với cổng thông tin điện tử Quận, Thành phố. Năm 2021, gia tăng sự tương tác, trao đổi, chia sẻ thông tin đa chiều giữa cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua hình thức phổ biến pháp luật phù hợp. Huy động rộng rãi mạng viễn thông, mạng xã hội tham gia phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
Để thực hiện tốt mục tiêu trên, quận tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bố trí cán bộ làm công nghệ thông tin chuyên trách trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở quận. Khuyến khích, huy động cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, các luật sư, luật gia, nhà khoa học... tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, trao đổi, thảo luận, bình luận, phổ biến, giảng dạy pháp luật trực tuyến. Sử dụng ngân sách hàng năm của các phòng, ban, ngành, đoàn thể, kết hợp ưu tiên lồng ghép nguồn lực từ chương trình, đề án, sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có; khuyến khích nguồn kinh phí huy động từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
 
Giải pháp về kỹ thuật xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tăng cường bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng, úng dụng CNTT mới tích hợp mạng xã hội vào công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
 
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông (hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội,...) để nâng cao nhận thức, giúp người dân khai thác và sử dụng CNTT để tiếp cận pháp luật. Tổ chức quán triệt, phổ biến đến CB, CC, VC, người lao động và người dân về vai trò, ý nghĩa, nội dung và yêu cầu phải tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trên internet.

Trường Giang


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật