Hai Bà Trưng thực hiện phong trào “CB, CC, VC, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng” (10:44 21/08/2019)


HNP - Ngày 16/8, UBND quận Hai Bà Trưng ban hành Kế hoạch số 175/KH-UBND về tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”.

Theo đó, đối tượng tham gia phong trào thi đua, gồm: Tập thể, cá nhân là CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc quận Hai Bà Trưng; Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn quận và cá nhân đang sinh sống, làm việc, học tập, thăm quan du lịch trên địa bàn quận.

Về nội dung thi đua, thực hiện văn hóa công sở trong các cơ quan thuộc quận như: Triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung phát động thi đua “CB, CC, VC thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020”; Quyết định số 522/QĐ-UBND ngàv 25/01/2017 của UBND thành phố; Quyết định 1665/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố. Thực hiện niêm yết công khai Quy tắc ứng xử tại cơ quan và phát tài liệu sổ tay Quy tắc ứng xử tới từng CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan.

Đẩy mạnh CCHC, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện những quy định Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan công sở; xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng năm đối với CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan phù hợp với Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy ban hành Quy định khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với CB, CC, VC, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị Thành phố.

Căn cứ vào kết quả thực hiện phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, những quy định về Quy tắc ứng xử của tập thể, cá nhân trong cơ quan để đánh giá, chấm điểm kết quả thi đua cuối năm.

Đối với thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng, tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng, xây dựng; hướng dẫn các đơn vị triển khai có hiệu quả các mô hình tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương, cơ quan, đơn vị; Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong tổ chức vận động, đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử đến các cấp hội viên; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện văn hóa ứng xử nơi công cộng của các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t