Hai Bà Trưng triển khai thực hiện Quy định 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên (15:06 20/08/2019)


HNP - UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch số 171/KH-UBND về triển khai Kế hoạch số 135/KH/TU ngày 25/4/2019 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương”.

Cụ thể, trách nhiệm của thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, Chủ tịch UBND các phường: Mỗi cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của cơ quan, đơn vị cần có chương trình hành động cụ thể để thực hiện trách nhiệm nêu gương của mình; Gắn việc thực hiện Quy định với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ chủ chốt, đảng viên và lấy phiếu tín nhiệm theo quy định. Cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị chỉ đạo việc thực hiện nêu gương thông qua việc làm cụ thể, gắn với quyền, lợi ích của tập thể, của cán bộ, đảng viên, CC, VC trong cơ quan, đơn vị.

Phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, CC, VC, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, CC, VC trước hết là cán bộ chủ chốt các cấp: Cán bộ, đảng viên, CC, VC giữ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của Đảng, của Nhân dân. Nghiêm chỉnh chấp hành cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân: Các phòng, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp, UBND các phường phối hợp chặt chẽ với tổ chức đảng và cấp ủy cùng cấp tăng cường kiểm tra, giám sát những biểu hiện của sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức của cơ quan, đom vị để ngăn chặn kịp thời. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, trong đó, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhắc nhở xử lý cán bộ, đảng viên, CC, VC vi phạm. Kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên, CC, VC thiếu gương mẫu trong việc nêu gương, không nể nang “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”, để đảm bảo giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Tạo mọi điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Nhân dân tham gia giám sát thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW nêu cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội các cấp và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên, CC, VC; có cơ chế thiết thực để Nhân dân phát huy được vai trò của mình trong việc giám sát trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, đảng viên, CC, VC của cơ quan, đơn vị.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t