Đông Anh: Lên kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ (21:23 18/08/2019)


HNP - UBND huyện Đông Anh vừa ban hành Kế hoạch số 241/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ trên địa bàn.

Theo kế hoạch, huyện sẽ tập trung nghiên cứu sửa đổi các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị quy tắc ứng xử hiện hành phù hợp với mục đích, yêu cầu của Đề án Văn hóa công vụ. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt trong đội ngũ CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định về Văn hóa công vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Hàng năm, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về văn hóa công vụ cho CB, CC, VC, người lao động.

Cùng với đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát đối với CB, CC, VC và người lao động trong các cơ quan, đơn vị về thực hiện các quy đinh của pháp luật cũng như các quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị mình về đạo đức và Văn hóa công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính theo quy định. Tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện Văn hóa công vụ đến từng CB, CC, VC, người lao động, đưa nội dung thực hiện Văn hóa công vụ vào các chỉ tiêu để đánh giá, bình xét thi đua của cơ quan, đơn vị. Tổ chức biểu dương, khen thưởng những CB, CC, VC, người lao động trong cơ quan, đơn vị có thành tích, gương mẫu, chấp hành tốt việc thực hiện Văn hóa công vụ. Kiên quyết, nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định của cơ quan, đơn vị về văn hóa công vụ.

Hàng năm, Trưởng các phòng, ban, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn Huyện tổ chức quán triệt sâu sắc, đầy đủ các nội dung của Quyết định số 1847/QĐ-TTg đến toàn thể đội ngũ CB, CC, VC, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị, đảm bảo các nội dung được thực hiện nghiêm túc, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Các nội dung của Văn hóa công vụ được cụ thể hóa tại từng cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm được phân công, nhiệm vụ công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. 100% thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, trường học, lực lượng vũ trang, UBND các xã, thị trấn phải ký cam kết triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ,...


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật