Thanh Oai hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXIII Đảng bộ huyện (15:13 14/08/2019)


HNP - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019, của Bộ Chính trị (khóa XII) và Kế hoạch số 155-KH/TU, ngày 08/7/2019 của Thành ủy Hà Nội về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 30/7, Huyện ủy Thanh Oai có Kế hoạch số 134-KH/HU để tổ chức thực hiện.

Theo đó, Huyện ủy Thanh Oai yêu cầu các tổ chức cơ sở đảng chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXIII của Đảng bộ huyện phải thực hiện phương châm kế thừa ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, tiết kiệm, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
 
Lãnh đạo tổ chức tốt thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại họi XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của của các cấp ủy phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực chỉ ra ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.
 
Công tác nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực và sức chiến đấu cao đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở, các Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải được thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo đảm tính tổng thể đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch, gắn chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo chính quyền (nhiệm kỳ 2021-2026), MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tin, triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ khoa học - kỹ thuật, cán bộ xuất thân từ công nhân, gia đình có công với cách mạng. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất trên cơ sở đánh giá của cấp ủy và tập thể lãnh đạo có thẩm quyền.

Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật