Quận Hà Đông: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư (13:31 09/08/2019)


HNP - Ngày 8/8, Quận ủy Hà Đông ban hành Kế hoạch số 257-KH/QU về thực hiện Nghị quyết số 26-KH/TU, ngày 28/6/2019, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo đó, quận sẽ tăng cường phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, đặc biệt là các quy định pháp luật của Nhà nước về đầu tư, quản lý, vận hành, sử dụng chung cư vào nội dung chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật hàng năm của Quận và các phường đảm bảo triển khai đồng bộ, thường xuyên tới các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn.

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền bằng nhiều hỉnh thức phù hợp, đa dạng, kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng chung cư tới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quá trình quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Quận; phổ biến quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý, vận hành, sử dụng chung cư tới các chủ đầu tư, cư dân ngay từ khi giải quyết các thủ tục về quy hoạch, thiết kế, chấp thuận đầu tư, góp vốn, mua bán... nhà chung cư; phổ biến, tuyên truyền đối với người dân trước khi ký hợp đồng mua nhà, vào ở chung cư, tham gia các hội nghị nhà chung cư và đối với các ban quản trị chung cư, đơn vị quản lý chung cư trước khi nhận bản giao quản lý nhà chung cư từ chủ đầu tư. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức để mỗi công dân sống trên địa bàn Quận nói chung và trong các nhà chung cư nói riêng là những công dân văn minh, thanh lịch; thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà chung cư.

Đặc biệt, Quận ủy Hà Đông yêu cầu các cấp ủy Đảng trên địa bàn quận đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện từ khâu phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư đến công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện theo quy định. Tăng cường hiệu quả công tác quản ]ý đảng viên theo Quy định 76-QĐ/TW của Trung ương đối với đảng viên đang cư trú tại các tòa nhà chung cư, khu dân cư, để từ đó có cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện và có biện pháp giải quyết kiến nghị đề xuất của cư dân, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Quận. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn; tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy và Quận ủy về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo tại địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, UBND Quận, các phòng ban chuyên môn và UBND các phường có liên quan thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ được quy định tại Luật Nhà ở 2014, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này,...


Thanh Tình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t