Quận Hà Đông: Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (10:57 08/08/2019)


HNP - Ngày 7/8, UBND quận Hà Đông ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm ngày mất của Người.

Theo kế hoạch, quận sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng anh hùng của Đảng và nhân dân ta; nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng hòa bình. Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của cuộc Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Khẳng định những thành tựu to lớn, ý nghĩa dân tộc và thời đại của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ý nghĩa của ngày giải phóng Thủ đô và giải phóng Hà Đông trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tăng cường tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm Ngày mất của Người, giới thiệu về lịch sử, văn hóa của dân tộc, đẩy mạnh thông tin đối ngoại, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Về hình thức tuyên truyền, UBND quận chỉ đạo các đơn vị liên quan mở các chuyên mục tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử, Bản tin Hà Đông, xe thông tin lưu động của quận và các phường về Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, ngày giải phóng Thủ đô và giải phóng Hà Đông. Tuyên truyền qua các hoạt động gặp mặt, giao lưu nhân chứng lịch sử, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Tuyên truyền trong các nhà trường, các cơ quan, đơn vị, qua các hội nghị; Tuyên truyền trực quan qua băng drôn, phướn, cụm panô. Treo cờ Tổ quốc, khẩu hiệu chào mừng Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9 tại các cơ quan, đơn vị, nhà dân, trên các tuyến đường phố,...


Hoàng Anh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật