Tiếp thu, giải trình đề nghị công nhận huyện Quốc Oai đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 (13:26 09/08/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo về tiếp thu, giải trình nội dung yêu cầu tại Văn bản số 484/VPĐP-NV&MT, ngày 6/6/2019, của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương “Về kết quả thẩm tra hồ sơ và khảo sát thực tế huyện Quốc Oai TP Hà Nội đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018”.

Điểm đáng chú ý, Thường trực Ban chỉ đạo huyện Quốc Oai đã giao nhiệm vụ cho UBND huyện Quốc Oai, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai và các đoàn thể thuộc huyện, các ban Đảng, Thường trực Đảng ủy các Đảng bộ trực thuộc thực hiện rà soát, đánh giá kết quả quá trình xây dựng NTM của huyện, hoàn thiện hồ sơ; đồng thời, từng ngành, địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình, giải pháp để khắc phục các tồn tại và thực hiện các nhiệm vụ xây dựng NTM trong thời gian tới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quốc Oai, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện và UBND các xã đã bổ sung văn bản đánh giá kết quả xây dựng NTM trên địa bàn, phản ánh đúng thực chất kết quả tham gia xây dựng NTM của ngành, địa phương vào kết quả chung của huyện Quốc Oai, thể hiện sự đồng thuận đề nghị công nhận huyện Quốc Oai đạt chuẩn NTM năm 2018.

Huyện Quốc Oai cũng phân công các phòng, ban, UBND các xã rà soát hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả xây dựng NTM của huyện theo yêu cầu của Tổ công tác liên ngành.

Cùng với tuyên truyền cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt chuẩn, huyện đã ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 28/3/2019 tổ chức thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.

UBND huyện Quốc Oai cũng đã xây dựng lộ trình giải pháp phát triển nông nghiệp. Triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3629/QĐ-UBND ngày 8/7/2019 của UBND thành phố, đã kiện toàn Ban Chỉ đạo và lồng ghép nhiệm vụ triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm trong thực hiện Chương trình 02 của huyện.

UBND huyện Quốc Oai đã đề ra các giải pháp thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa: Năm 2018, UBND Huyện đã xây dựng Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động nhà văn hóa thôn, tổ dân phố gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động chi hội đoàn thể thôn trên địa bàn huyện Quốc Oai giai đoạn 2019-2021”, HĐND huyện thông qua tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 14/12/2018.

Để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, nhất là tiêu chí môi trường, UBND huyện Quốc Oai đã đề ra các giải pháp huy động sự vào cuộc của người dân, trách nhiệm của các hộ gia đình, hộ sản xuất, cơ sở sản xuất kinh doanh làng nghề trong hoạt động bảo vệ môi trường... Cùng với tuyên truyền, UBND huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, từng bước kiểm soát ô nhiễm môi trường (bụi, khí thải, nước thải sản xuất, chất thải công nghiệp...) trên địa bàn.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t