Gia Lâm: Rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng (14:16 07/08/2019)


HNP - Ngày 5/8, UBND huyện Gia Lâm ban hành Công văn số 1873/UBND-TTr về rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy Gia Lâm về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng; UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ đặc điểm tình hình địa phương, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Trưởng các phòng, ban, Chú tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng nhằm tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng; đặc biệt là tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong công việc.

Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn rà soát, đánh giá, kịp thời chấn chỉnh, thay thế, loại bỏ những cán bộ không đủ phẩm chất đạo đức, có nhiều dư luận về tiêu cực, tham nhũng nhất là các bộ phận có chức năng phòng, chống tham nhũng; đảm bảo những người làm công tác phòng, chống tham nhũng phải thực sự liêm chính, trong sạch. Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ CB, CC, VC; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và bộ máy Nhà nước; thường xuyên giáo dục, kiểm tra, ngăn ngừa các biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân, doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát CB, CC, VC trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp; công khai kết quả xử lý các sai phạm. 

Thanh tra huyện tham mưu UBND huyện hướng dẫn các UBND các xã, thị trấn hoàn thiện chuyển đổi TTHC trong lĩnh vực tiếp dân, giải quyết đơn thư theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; các quy trình, quy chế trong việc thực hiện đoàn thanh tra đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ; tham mưu UBND huyện ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện kết luận thanh tra trên địa bàn huyện.

Nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng thông qua công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm soát tài sản, thu nhập của CB, CC, VC.

Các đơn vị: Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Công an huyện tăng cường phối họp với UBND huyện, Thanh tra huyện trong việc cung cấp thông tin xử lý tin tố giác tội phạm; việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng nhất là các hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các công việc liên quan đến cơ quan hành chính Nhà nước.  

Đề nghị HĐND huyện, các đại biểu HĐND huyện, MTTQ huyện và các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường giám sát đối với hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện để kịp thời phát hiện những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC.

Phát huy tốt hon nữa vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; Ban giám sát đầu tư cộng đồng; Ban Thanh tra nhân dân và các cơ quan thông tin đại chúng trong việc phát hiện, xử lý việc, vụ án tham nhũng; tăng cường trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật