Hoàn Kiếm đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới (14:09 18/07/2019)


HNP - Ngày 11/7, Quận ủy Hoàn Kiếm ban hành Kế hoạch số 121-KH/QU về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019, về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.

Theo đó, quận sẽ đổi mới, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của các tổ chức đảng và đảng viên đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Kết luận số 44-KL/TW và Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phát động phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm phù hợp với yêu cầu công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Công an với quân sự, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Quan tâm xây dựng, duy trì, củng cố, nhân rộng các mô hình, chuyên đề trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Tiếp tục đầu tư nghiên cứu, xây dựng và phát triển các chuyên đề, mô hình mới có tính sáng tạo, hiệu quả, thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng xã hội hóa ngày càng cao với nhiều hình thức tự phòng, tự quản, tự hòa giải về ANTT từ cơ sở; chú trọng công tác đảm bảo an toàn PCCC và cứu hộ, cứu nạn. Rà soát, củng cố, nhân rộng các mô hình, chuyên đề đã, đang hoạt động có hiệu quả, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Trong quá trình triển khai, xây dựng các mô hình, chuyên đề gắn với cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của địa phương, đơn vị; mục tiêu phấn đấu mỗi phường đều có các chuyên đề, mô hình tự quản về ANTT được xây dựng và triển khai, được đông đảo quần chúng nhiệt tình ủng hộ và tự giác tham gia, tạo thành hoạt động liên kết phong phú, đa dạng, có tác dụng hiệu quả cao trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ ANTT ngay ở cơ sở.

Đẩy mạnh ứng dụng thành tựu tiên tiến về khoa học, công nghệ trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t